Bestuur

 

Bestuur

Inhoud

1. Reglement bestuur
2. Samenstelling bestuur


Reglement Bestuur Stichting Ortus Orthopedie
 

en
 

ORTUS.NU B.V.

Vastgesteld door het Bestuur Stichting/BV d.d. 17 september 2021 

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht voor zover het de Stichting betreft d.d. 3 november 2021

Inwerkingtreding d.d. 3 november 2021

 

BIJLAGEN

A   Procuratie- en mandateringregeling

B   Procedure klachten ingediend bij RvT

A. ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Bestuur: de (statutair) bestuurders van Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU;

Governancecode: de actuele Zorgbrede Governancecode;

RvT: de Raad van Toezicht van Stichting Ortus Orthopedie;

Reglement: het onderhavige Reglement Bestuur;

Statuten: het geheel van statuten van Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V. of indien dit blijkt uit de tekst, de statuten van de Stichting Ortus Orthopedie of van ORTUS.NU afzonderlijk;

Stichting Ortus Orthopedie: Stichting Ortus Orthopedie met statutaire zetel in de gemeente Veghel

ORTUS.NU: ORTUS.NU B.V. met statutaire zetel in de gemeente Veghel;

Secretaris: de door het Bestuur aangewezen secretaris van het Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie en/of ORTUS.NU; 

Dochtermaatschappij: dochtermaatschappij van ORTUS.NU als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor zo ver van toepassing, kan onder ‘hij’ en ‘zijn’ ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen.

Artikel 2 Doel en reikwijdte Reglement

 1. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van de wet en/of de Statuten. 
 2. Onderdeel van dit Reglement is de omschrijving van onder meer de  besluitvormingsprocessen binnen de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU. Voorop staat dat het Bestuur uitsluitend bevoegd is om besluiten te  nemen. 

Artikel 3 Algemene bepalingen

 1. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement hanteert het Bestuur voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van governance en onderschrijft hij de actuele Zorgbrede Governancecode. In geval er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden tussen dit Reglement en de hiervoor beschreven beginselen  en de Governancecode treden Bestuur en RvT – alleen voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie raakt - met elkaar in overleg. 
 2. Het Bestuur hanteert de Governancecode volgens het ‘pas toe of leg uit- beginsel, wat betekent dat deze bepalingen worden toegepast tenzij afwijking daarvan tot een beter maatschappelijk resultaat leidt. Over een afwijking moet altijd gemotiveerd verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag. De bepalingen in de Governancecode die dwingend worden voorgeschreven, worden opgevolgd.  
 3. Het Bestuur beoordeelt jaarlijks of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
 4. Indien één of meer bepalingen van dit Reglement – al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving - in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van de (overige bepalingen van) dit Reglement niet aan, maar zal het Bestuur een wijziging van het Reglement bewerkstelligen die in lijn is met geldend dwingend recht en zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de ongeldige bepalingen. 
 5. Indien één of meer bepalingen van dit Reglement in strijd mocht zijn met de Statuten, dan prevaleren de Statuten en zal het Bestuur een wijziging initiëren zodat de strijdigheid wordt opgeheven.
 6. Bij dit Reglement behoren de volgende in willekeurige volgorde weergegeven interne (beleids)reglementen:
  a. de procuratie- en mandateringsregeling;
  b. procedure klachten ingediend bij RvT.
 7. Indien één of meer bepalingen van dit Reglement in strijd zijn met de in lid 6 genoemde of andere niet nader genoemde (beleids)reglementen van de Stichting Ortus Orthopedie en/of ORTUS.NU, dan prevaleren de bepalingen uit dit Reglement.
 8. Dit Reglement is – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - nevengeschikt aan het RvT-reglement. Indien op enig moment mocht blijken dat dit Reglement daarmee strijdig is, dan treedt het Bestuur zo spoedig mogelijk in overleg met de RvT over opheffing van de geconstateerde tegenstrijdigheid of tegenstrijdigheden.
 9. Dit Reglement kan bij besluit van het Bestuur worden gewijzigd na – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - voorafgaande goedkeuring van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
 10. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten.
 11. Het Bestuur zal de bepalingen van dit Reglement naleven. 

B   FUNCIONEREN VAN HET BESTUUR

Artikel 4 (Verdeling) Verantwoordelijkheden Bestuur 

 1. Binnen de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU neemt uitsluitend het Bestuur besluiten en is het Bestuur eindverantwoordelijk voor de besturing, conform zijn statutaire benoeming en taak. 
 2. Besluitvorming is niet mogelijk buiten aanwezigheid van het Bestuur.   
 3. In geval van langdurige afwezigheid of belet van (individuele leden van) het Bestuur, kan de RvT met inachtneming van het bepaalde hierover in de Statuten zorgen voor eventuele waarneming binnen de Stichting Ortus Orthopedie.
 4. Waarneming van het Bestuur door een van de andere werknemers van ORTUS.NU  voor de dagelijkse gang van zaken (anders dan besluitvorming) is mogelijk. Het Bestuur informeert de RvT hier vooraf over, voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft. 
 5. Het Bestuur fungeert, voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft, als aanspreekpunt voor de RvT.
 6. Het Bestuur wijst uit zijn midden één van de bestuurders aan die zijn vergaderingen leidt.  
 7. Voor het Bestuur sluiten de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU waar het de eigen bestuurders betreft.

 

 1. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG BESTUUR

Artikel 5  Benoeming, schorsing en ontslag

 1. Het Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie wordt overeenkomstig het hierover bepaalde in de statuten en het RvT-reglement benoemd door de RvT. 
 2. Binnen ORTUS.NU beslist het Bestuur over de eigen benoeming en functioneren. De leden 3 tot en met 9 van dit artikel zijn niet van toepassing op ORTUS.NU. 
 3. Bij een vacature in het Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie stelt de RvT met inachtneming van het bepaalde hierover in het RvT-reglement in overleg met de achterblijvende Bestuurder een profiel vast voor de te verwerven bestuurder.  
 4. Als Bestuur kan niet worden benoemd een persoon ten aanzien van wie er sprake is van één van de in de Statuten genoemde onverenigbaarheden. Het Bestuur volgt na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de functie aan bod komen. In ieder geval wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van het Bestuur, de voorbeeldfunctie, de risico’s die verbonden zijn aan het werk als bestuurder, de algemene, financiële en juridische zaken, de financiële verslaglegging, kennis over zorg, opleiding en educatie en de Governancecode en de naleving daarvan. 
 5. Het Bestuur blijft gedurende zijn benoemingsperiode zijn kennis ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. De Permanente Educatie-systematiek is hierop – voor zover relevant - van toepassing. In het jaarverslag worden de in het verslagjaar behaalde PE-punten van het Bestuur vermeld, voor zover hiervoor een formele verplichting bestaat.
 6. Het Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de RvT, één en ander met inachtneming van het bepaalde hierover in de Statuten en het RvT reglement.
 7. Het geschorste of ontslagen Bestuur is niet bevoegd de in de Statuten en dit Reglement toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
 8. Als zich ten aanzien van het Bestuur een onverenigbaarheid voordoet in welke zin dan ook, meldt hij dit onmiddellijk aan de Voorzitter van de RvT en treedt hij af als bestuurder, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt. Indien naar oordeel van de RvT er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. 
 9. De RvT stelt het beloningsbeleid en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. De RvT bepaalt de bezoldiging van de het Bestuur binnen het kader van het bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van Stichting Orthus Orthopedie/ORTUS.NU gepubliceerd voor zover  hiervoor een wettelijke verplichting bestaat en/of Stichting Ortus Orthopedie en/of ORTUS.NU zich daartoe vrijwillig hebben verplicht. 

D. TAKEN, VERANTWOORDING BESTUUR

Artikel 6  Taken 

 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting Ortus Orthopedie en
  ORTUS.NU en de met haar verbonden organisatie. Het Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:
 1. het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Ortus Orthopedie en
  ORTUS.NU;
 2. het bepalen van de strategie en het beleid dat moet leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 3. de kwaliteit van de diensten die de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU verlenen alsmede de algemene gang van zaken binnen de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU en haar eventuele verbindingen;
 4. de financiering en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
 5. het naleven van relevante wet- en regelgeving en overige relevante regelingen (compliance) en goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen en bespreekt dit – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - met en rapporteert hierover aan de RvT;
 6. het Bestuur stelt een klokkenluidersregeling vast en bespreekt die met de RvT. De RvT keurt deze vervolgens goed. In deze regeling wordt in ieder geval vastgelegd dat vermeende onregelmatigheden die het functioneren van het Bestuur betreffen, door de vertrouwensperso(o)n(en) worden gemeld aan de Voorzitter van de RvT. Het Bestuur publiceert de klokkenluidersregeling op de website van de organisatie;
 7. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces van de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU;
 8. het naleven en handhaven van de governance structuur van de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU;
 9. het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en de website van de governance structuur alsmede de overige informatie waarvan de Zorgbrede Governancecode dat vereist;
 10. het opmaken van de jaarrekening, alsmede het opstellen van een jaarplan met begroting, beide zowel voor de Stichting Ortus Orthopedie als ORTUS.NU;
 11. het afleggen van verantwoording aan interne en externe toezichthouders en relevante stakeholders.
 1. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken naar de belangen van de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU in het licht van haar zorgbrede en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU betrokkenen af.
 2. Het Bestuur handelt bij de vervulling van zijn taken conform de statuten, de relevante reglementen, alsmede – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - binnen de kaders en afspraken opgenomen in de door de RvT goedgekeurde begroting en legt hierover verantwoording af aan de RvT.

Artikel 7 Goedkeuring RvT bestuursbesluiten

 1. Het Bestuur legt – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - de in de wet en in de Statuten genoemde besluiten ter voorafgaande goedkeuring voor aan de RvT en handelt in lijn met dit Reglement.
 2. De in het eerste lid bedoelde besluiten kunnen niet eerder worden uitgevoerd dan nadat de RvT deze goedkeuring heeft gegeven. Voorafgaande aan de goedkeuring zal het Bestuur geen actie(s) ondernemen of rechtshandelingen aangaan die een (vrijwel) onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot de aangelegenheden waarop het goedkeuringsvereiste ziet, tenzij het Bestuur hierover met de RvT overleg heeft gepleegd en de RvT de betreffende actie of rechtshandeling heeft goedgekeurd. Het vorenstaande laat onverlet dat het Bestuur in spoedeisende gevallen rechtshandelingen aangaat, waarop het goedkeuringsvereiste ziet, mits zij dit doet onder de (opschortende of ontbindende) voorwaarde van goedkeuring van de RvT.
 3. De in het eerste lid bedoelde besluiten worden voor de reguliere vergadering van de RvT op de agenda gezet.
  Goedkeuringen die buiten de vergadering om zijn verleend, worden in de eerstvolgende reguliere vergadering van de RvT achteraf schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8 Planning en control

 1. Het Bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft – de strategie en de ondernemingsdoelstellingen met de RvT. 
 2. Voor zover het ORTUS.NU betreft gebeurt minimaal hetzelfde, maar dan volgt bespreking in een bestuursvergadering van ORTUS.NU.
 3. Het Bestuur stelt verder de volgende stukken op:

- de jaarrekening;

- de begroting;

en legt deze – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft respectievelijkvóór 1 juli en vóór 15 december van een jaar ter goedkeuring voor aan de RvT. Over deze documenten wordt, waar het ORTUS.NU betreft, besloten in een bestuursvergadering.  

 1. Het Bestuur verstrekt – waar het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - aan de RvT minimaal twee keer per jaar een rapportage waarin onder meer is opgenomen een financieel overzicht van de werkelijke cijfers in relatie tot de begroting en een jaarprognose. 

Artikel 9 Uitvoering van het beleid/rapportage

 1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondernemingsstrategie en de goedgekeurde begroting. 
 2. Het Bestuur – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - is aanspreekbaar op en legt extern verantwoording af in het jaarverslag over het gevoerde beleid.
 3. In het jaarverslag van de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
 1. de gerealiseerde operationele en financiële resultaten;
 2. samenvatting van het verslag dat het Bestuur ten minste eenmaal per jaar uitbrengt over de ingediende klachten;
 3. de jaarlijkse evaluatie door de RvT van het functioneren van het Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie;
 4. transacties waarbij eventuele tegenstrijdige belangen van het Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie spelen of hebben gespeeld; 
 5. het beloningsbeleid, inclusief de beloning, van het Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie en de RvT;
 6. eventuele nevenfuncties van het Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie en leden van de RvT; 
 7. indien van toepassing in enig jaar, het selectieproces van de accountant alsmede de redenen die aan een wisseling van de accountant ten grondslag liggen;
 8. het jaarlijkse door de RvT opgestelde verslag van de werkzaamheden van de RvT;
 9. indien van toepassing in enig jaar, de gevolgde procedure van werving en selectie van het Bestuur en/of de leden van de RvT;
 10. het rooster van aftreden van de leden van de RvT.
 1. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd.

Artikel 10 Vertegenwoordiging/procuratie en mandatering 

 1. Het Bestuur stelt – voor zowel de Stichting Ortus Orthopedie als voor ORTUS.NU - binnen de kaders van de Statuten een procuratie- en mandateringsregeling op waarin de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur nader wordt uitgewerkt en waarin wordt aangegeven welke medewerkers tot welke rechtshandeling bevoegd zijn; tevens stelt het Bestuur een autorisatieschema vast waarin wordt aangegeven welke medewerkers tot welk bedrag facturen mogen goedkeuren. Voordat het Bestuur deze regelingen vaststelt of substantieel wijzigt, legt het Bestuur de regelingen – alleen voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - ter informatie voor aan de RvT, tenzij de wijziging betrekking heeft op procuratie en/of mandaat van het Bestuur in welk geval de wijziging ter goedkeuring aan RvT wordt voorgelegd.  
 2. De vertegenwoordiging door het Bestuur of door de door hem gemandateerde medewerkers vindt plaats binnen de context van het vigerend vastgesteld beleid binnen de Stichting Orthus Orthopedie en ORTUS.NU en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en 7 van dit Reglement.
  Het Bestuur zorgt ervoor en ziet erop toe dat de door hem gemandateerde medewerkers hiermee bekend zijn en conform het hiervoor bepaalde handelen.

Artikel 11 Relatie met de Raad van Toezicht 

 1. Dit artikel is alleen van toepassing op de Stichting Ortus Orthopedie.
 2. Het Bestuur draagt – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - zorg voor een zodanig tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de RvT over algemene, financieel-economische, personele en sociale, ethische, externe en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de RvC hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende- en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
 3. Het Bestuur verschaft de RvT ten minste één maal per jaar informatie over:
 1. de ondernemingsstrategie;
 2. de begroting;
 3. de jaarrekening;
 4. de kwaliteit van de dienstverlening;
 5. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 6. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de RvC behoeft;
 7. het overleg met de Cliëntenraad;
 8. eventuele bevindingen en/of oordelen van externe toezichthouders;
 9. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 10. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden;
 11. calamiteiten die gemeld zijn bij Justitie;
 12. gerechtelijke procedures voor zover deze verstrekkende gevolgen met zich mee kunnen brengen;
 13. majeure publicitair gevoelige kwesties;
 14. de inhoud van de eventuele managementletter;
 15. en verder al die informatie die de RvC nodig acht voor de juiste uitoefening van zijn taak.
 1. Het Bestuur voert periodiek overleg met de RvT. 
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal het Bestuur de RvT tussentijds van relevante informatie voorzien. 
 3. Het Bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de RvC over ingediende klachten. In dit verslag geeft het Bestuur een toelichting over de aard van de klachten, de mate waarin diverse klachten een gemene deler hebben en hoe de klachten zijn opgevolgd. In het jaarverslag wordt hiervan een samenvatting opgenomen. 
 4. Indien de Stichting Ortus Orthopedie op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het Bestuur bij majeure kwesties zo mogelijk tevoren de leden van de RvT daarvan in kennis stellen. Het Bestuur zal de publicaties achteraf in kopie aan de RvT doen toekomen.

F WERKWIJZE BESTUUR

Artikel 12 Onderwerpen

Het Bestuur besluit in de bestuursvergaderingen in elk geval over:

 1. Alle onderwerpen die van strategisch en/of wezenlijk belang zijn voor de onderneming;
 2. Alle onderwerpen waarbij er sprake is van nieuw beleid;
 3. Alle overeenkomsten die de Stichting Ortus Orthopedie en/of ORTUS.NU aangaat met derden, tenzij de overeenkomsten zijn gebaseerd op een model- of standaardovereenkomst waarover het Bestuur eerder heeft besloten of de bevoegdheid tot afsluiten van een dergelijke overeenkomst op basis van de procuratie- en mandateringsregeling heeft gemandateerd aan een medewerker;
 4. Alle onderwerpen die het imago van wezenlijk kunnen beïnvloeden;
 5. Alle onderwerpen die aan de RvT worden voorgelegd.
 6. Alle onderwerpen die aan de externe toezichthouders en/of overheidsorganen belast met de zorg voor de zorgsector moeten worden voorgelegd.

Artikel 13 Vergaderingen bestuurders 

 1. De Secretaris is aanwezig bij het bestuursoverleg. Indien en voor zover van belang kunnen medewerkers gevraagd worden om aanwezig te zijn om een agendapunt toe te lichten.
 2. De Secretaris zorgt voor een goede verslaglegging van de vergaderingen. De opgemaakte verslagen worden in de vergadering vastgesteld. Bij de verslagen wordt een aparte besluitenlijst met een beknopte overweging gevoegd.
 3. Het Bestuur zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde besluitenlijst zo snel mogelijk openbaar gemaakt wordt aan de organisatie, tenzij het Bestuur anders besluit.
 4. Er vinden in de regel één keer per twee weken bestuursvergaderingen plaats, tenzij het Bestuur anders besluit. In overleg met het Bestuur kunnen extra vergaderingen plaatsvinden.
 5. Eén van de leden van het Bestuur leidt de vergadering en stelt de agenda van de vergaderingen vast.
 6. De agenda en de bijbehorende stukken worden minimaal drie etmalen vóór aanvang van de vergadering toegezonden aan de deelnemers; in uitzonderingsgevallen kan in overleg met het Bestuur hiervan worden afgeweken.

Artikel 14 Besluitvorming

 1. Bestuursbesluiten worden door het Bestuur in unanimiteit genomen.
 2. Zolang in de bestuursvergaderingen alle deelnemers aanwezig zijn, kunnen door het Bestuur geldige bestuursbesluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de in dit Reglement in artikel 13 gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. Voorwaarde is dat alle deelnemers aan het bestuursoverleg instemmen met besluitvorming ter vergadering onder deze omstandigheden.
 3. In bijzondere gevallen kan het Bestuur ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen van de Bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 
 4. Indien het Bestuur niet met de vereiste unanimiteit tot een besluit komt, wordt de besluitvorming tot maximaal 4 weken opgeschort en treedt het Bestuur in overleg om te onderzoeken of het Bestuur alsnog zo snel mogelijk tot besluitvorming kan komen. Indien niet binnen 2 weken alsnog een besluit genomen kan worden, informeert het Bestuur de voorzitter van de RvT hierover en wordt in overleg met de voorzitter van de RvT gezocht naar een oplossing. Wanneer dit niet alsnog binnen 2 weken leidt tot een unaniem besluit, kan de RvT de bevoegdheid tot het nemen van een besluit van het Bestuur overnemen. Het besluit van de RvT wordt daarop aan de Bestuurders bekend gemaakt. 
 5. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst.
 6. Een bestuursbesluit dat in overeenstemming met dit reglement tot stand komt, vormt de basis voor het aangaan van rechtshandelingen door het Bestuur en/of gevolmachtigden.
 7. Het Bestuur is volledig verantwoordelijk voor alle rechtsgeldig genomen besluiten en de gevolgen hiervan. 

Artikel 15 Verbonden Ondernemingen

 1. Voor het aangaan c.q. beëindigen van een duurzame samenwerking met derden of de oprichting en beëindiging van een Verbonden Onderneming is – voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft - voorafgaande goedkeuring van de RvT nodig. Het Bestuur geeft bij zijn voorstel gemotiveerd het belang aan en wat de consequenties zijn in termen van risico en resultaat.
 2. Voor het overige geldt dat het Bestuur, of een door hem gemandateerde medewerker, bij de uitoefening van zijn stemrecht in zijn hoedanigheid van aandeelhouder of (lid van de) RvC in Verbonden Ondernemingen waarin de Stichting Ortus Orthopedie  overwegende zeggenschap uitoefent over aangelegenheden die op basis van de Statuten en dit Reglement onderhevig zijn aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig heeft.

G EVALUATIE EN VISITATIE

Artikel 16 Evaluatie

 1. Het Bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.
 2. Het Bestuur evalueert ten minste eenmaal per jaar het functioneren van de individuele bestuurders, voor zover het hun bijdrage aan het functioneren van de onderneming betreft.
 3. De RvT evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur het functioneren van het Bestuur als geheel. 

Artikel 17 Visitatie

 1. In overeenstemming met het extern bepaalde werken de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU mee aan externe visitaties voor zover deze aan de orde zijn.  
 2. Het Bestuur en de RvT bespreken de uitkomsten van deze visitatie gezamenlijk, voor zover het de Stichting Ortus Orthopedie betreft. 

H SLOTBEPALING

Artikel 18 Geheimhouding

Het Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Het Bestuur, oud-Bestuurders, overige (oud-)deelnemers aan de bestuursvergaderingen aan de bestuursvergaderingen zullen vertrouwelijke informatie niet naar buiten brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting Ortus Orthopedie en/of ORTUS.NU deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Ondertekend door de Besturen van Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V. te Veghel op 17 september 2021.

 

 

 

S.E.M. Konijnenberg S.J.M. Bouwmeester
Bestuurder Bestuurder  

 

(kk031)


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie bestaat uit de heer drs S.E.M. Konijnenberg (huisarts / echografist) en mevrouw dr S.J.M. Bouwmeester (orthopedisch chirurg).