Juridisch

 

Juridisch

Inhoud

1. Algemene voorwaarden ORTUS.NU BV
2. Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU BV
3. Privacybeleid
4. Privacyverklaring
5. Klokkenluidersregeling


ALGEMENE VOORWAARDEN ORTUS.NU B.V.

 

DEEL 1 ALGEMEEN

ARTIKEL 1 Begrippen en definities


Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 

Opdrachtgever:

Degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met ORTUS.NU B.V. (hierna: ORTUS.NU).

 

Patiënt:

De natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben. Daar waar patiënt vermeld staat kan ook cliënt gelezen worden.

 

Hulpverlener:

De natuurlijke persoon die werkzaam is in ORTUS.NU en die in opdracht van ORTUS.NU een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.

 

Behandelingsovereenkomst:

De overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de hulpverlener zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.

 

Geneeskundige handelingen:

 1. alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking  hebben op de patiënt met als doel hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen;
 2. de verpleging en verzorging in het kader van de verrichtingen onder a;
 3. het zorgen voor de materiële omstandigheden waaronder de verrichtingen onder a kunnen worden uitgevoerd;
 4. geen geneeskundige handelingen als bedoeld onder a zijn handelingen:
  1. uitgevoerd door een gevestigd apotheker;
  2. bedoeld om de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon te beoordelen, verricht in opdracht van een derde in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of uitvoering van bepaalde werkzaamheden.

 

ORTUS.NU:

De rechtspersoon gevestigd te Veghel, N.C.B.-laan 83, 5462 GB, verantwoordelijk voor medisch specialistische zorg. In opdracht van ORTUS.NU worden geneeskundige handelingen verricht. In het geval van verzekerde zorg heeft de instelling een toelating conform de wet. Daar waar in deze tekst de wettelijke term zorgaanbieder wordt gebruikt kan ORTUS.NU worden gelezen.

 

Prijs:

De kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten.

 

Incident (uitvoeringsbesluit art 1.1 wkkgz):

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en heeft ge leid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.

 

Geschil:

Geschil over een gedraging van ORTUS.NU jegens een cliënt in het kader van de verlening van zorg, dat door een cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, een vertegenwoordiger van een cliënt, een persoon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als vertegenwoordiger is beschouwd aan het oordeel van de geschilleninstantie wordt onderworpen.

 

Second opinion:

Een door de patiënt gevraagd advies aan een arts anders dan de behandelend/onderzoekend arts over (een deel van) de gezondheidstoestand van de patiënt/of aan de patiënt voorgestelde behandelingen.

 

Vertegenwoordiger:

De persoon of personen die de zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast  de patiënt moet betrekken bij de nakoming van de verplichtingen jegens de patiënt.

 

Geschilleninstantie:

De Geschilleninstantie in de zin van deze Algemene Voorwaarden betreft Stichting DOKh, Robijnstraat 6, 1812 RB Alkmaar, telefoon 072 – 527 91 00, klachtengeschillen@dokh.nl. 

 

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en ORTUS.NU gesloten behandelingsovereenkomst.

 

ARTIKEL 3 Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan ORTUS.NU de opdracht verstrekt tot het verrichten van geneeskundige handelingen.
 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van zestien jaar  te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de patiënt.  
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.
 4. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de patiënt door ORTUS.NU geïnformeerd over:
  1. de gehanteerde intakeprocedure;
  2. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
  3. alternatieven voor de behandeling;
  4. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van  betaling;
  5. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
  6. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;
  7. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;
  8. als van toepassing: welke hulpverlener(s) feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken;
  9. de informatie/instructies voor de patiënt, eventueel te volgen voorafgaand aan de behandeling;
  10. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en/of bereikbaarheid;
  11. de instructies voor de patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de patiënt contact moet opnemen;
  12. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;
  13. deze Algemene Voorwaarden.

Bij een aantal van voorgaande punten zal schriftelijke informatie ter beschikking worden gesteld, afhankelijk van de aard van de behandeling.

 1. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal ORTUS.NU de huisarts van de patiënt als zodanig beschouwen.

 

ARTIKEL 4 Opzegging van de behandelingsovereenkomst

 1. ORTUS.NU kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.
 2. Als ORTUS.NU de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de behandeling  niet kan worden uitgesteld, moet de hulpverlener zorgen voor adequate vervanging.
 3. De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelingsovereenkomst opzegt, moet hij aan de hulpverlener alleen de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt, zoals de kosten van de huur van operatiekamer of behan delruimte en ingehuurd personeel.
 4. De hulpverlener zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

 

DEEL 2 VERPLICHTINGEN VAN ORTUS.NU 

ARTIKEL 5 Informatie

 1. ORTUS.NU licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.
 2. Op verzoek van de patiënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.
 3. Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat ORTUS.NU  zich leiden door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten over:
  1. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen;
  2. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de  gezondheid van de patiënt;
  3. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
  4. de staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de behandeling.
 4. De in het eerste lid bedoelde inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrekt als het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. ORTUS.NU mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken nadat hij daarover een andere dan de direct betrokken hulpverlener  heeft geraadpleegd.
 5. Als ORTUS.NU gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de patiënt inlichtingen te onthouden, verstrekt hij deze inlichtingen zo nodig aan de contactpersoon als bedoeld in artikel 3 lid 5.
 6. De inlichtingen worden alsnog verstrekt aan de patiënt zodra het in het vierde lid bedoelde nadeel niet  meer te verwachten is.
 7. Als de patiënt heeft laten weten dat hij de inlichtingen als bedoeld in het eerste lid niet wil ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achterwege behalve als dit nadeel oplevert voor de patiënt of anderen.

 

ARTIKEL 6 Voorafgaande toestemming

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de  patiënt vereist.
 2. Als de patiënt dat verzoekt, legt ORTUS.NU schriftelijk vast voor welke verrichtingen de patiënt toestem ming heeft gegeven en verstrekt hij de patiënt een afschrift daarvan.
 3. Als de patiënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die  het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.
 4. Als de patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de patiënt de toe stemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan  zonder toestemming van de ouders/voogd worden uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen of als de patiënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

 

ARTIKEL 7 Zorg

 1. ORTUS.NU neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
 2. ORTUS.NU maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen, die zijn toegestaan voor medisch specialistische zorg. De informatie over het implantaat moet traceerbaar worden geregistreerd.
 3. ORTUS.NU zal een verzoek tot medewerking aan een tweede mening (second opinion) van een andere deskundige hulpverlener niet weigeren. ORTUS.NU zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met  de patiënt bespreken.
 4. Bij ontslag uit ORTUS.NU vindt een gesprek plaats tussen de patiënt en een hiertoe bevoegde medewerker waarbij het verloop van de behandeling en de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen met ORTUS.NU.

 

ARTIKEL 8 – Incident

De zorgaanbieder doet aan een cliёnt, alsmede een vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een nabestaande van de overleden cliënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliёnt die voor de cliёnt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht de zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

 

ARTIKEL 9 Dossier

 1. ORTUS.NU richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt.
 2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt ORTUS.NU aantekening van de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.
 3. Onder meer worden vastgelegd:
  1. Toegediende en voorgeschreven medicatie;
  2. Als van toepassing de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische hulpmiddelen.
 4. Op verzoek van de patiënt verstrekt ORTUS.NU zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de patiënt.
 5. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de per soonlijke levenssfeer van een ander.
 6. Op verzoek van de patiënt voegt ORTUS.NU een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de  in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
 7. ORTUS.NU vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aan merkelijk belang is voor een ander dan de patiënt en als vernietiging volgens de wet niet mag.
 8. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart ORTUS.NU de bescheiden in het dossier gedurende 20 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

 

ARTIKEL 10 Geheimhouding

 1. ORTUS.NU verstrekt zonder de instemming van de patiënt geen gegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 5 van deze voorwaarden.
 2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
  1. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
  2. de ouders die het gezag over de patiënt uitoefenen of zijn voogd, indien van hen toestemming is vereist als bedoeld in het derde en vierde lid van artikel 6, voor zover de verstrekking van gegevens en inzage niet in strijd komt met de zorg die een goed hulpverlener in acht moet nemen.

 

ARTIKEL 11 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek

 1. In afwijking van het vorige artikel kunnen zonder toestemming van de patiënt voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd gegevens of inzage  in de bescheiden worden verstrekt als:
  1. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of
  2. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en ORTUS.NU ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt voorkomen.
 2. De in het vorige lid bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in de bescheiden is alleen mogelijk als:
  1. het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
  2. voor zover de patiënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking of inzage.
 3. Van een verstrekking van gegevens of inzage als bedoeld in dit artikel wordt door ORTUS.NU aantekeningen gemaakt in het dossier.

 

ARTIKEL 12 Privacy

 1. ORTUS.NU hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de patiënt ter beschikking wordt gesteld.
 2. Zonder toestemming van de patiënt voert ORTUS.NU geen verrichtingen uit als deze kunnen worden waar genomen door anderen dan de patiënt.
 3. De anderen als bedoeld in het tweede lid zijn niet:
  1. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;
  2. de ouders die het gezag over hem uitoefenen of de voogd van een patiënt jonger dan 16 jaar (artikel 6 lid 3 en 4).

 

ARTIKEL 13 Zorgplicht voor eigendommen

 1. ORTUS.NU dient maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen. ORTUS.NU informeert de patiënt over deze maatregelen.
 2. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.


DEEL
3 VERPLICHTINGEN VAN DE PATIËNT EN/OPDRACHTGEVER

ARTIKEL 14 Informatie- en medewerkingplicht

De patiënt geeft ORTUS.NU, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs.

 

ARTIKEL 15 Betaling

 1. De opdrachtgever is ORTUS.NU de overeengekomen prijs verschuldigd voor zover deze niet rechtstreeks door de ziektekostenverzekeraar wordt betaald.
 2. ORTUS.NU mag van de opdrachtgever vooraf een redelijke aanbetaling vragen.
 3. De volledige prijs is niet eerder opeisbaar dan op de dag van de behandeling.

 

DEEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 16 Aansprakelijkheid ORTUS.NU

 1. ORTUS.NU is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de patiënt lijdt als gevolg van een tekortko ming van ORTUS.NU in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.
 2. Als de patiënt overlijdt door een tekortkoming van ORTUS.NU dan is deze aansprakelijk voor de vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6:108 BW die de nabestaanden lijden als gevolg van dit overlijden.
 3. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een tekortkoming mede aansprakelijk als- of zij zelf partij is bij de behandelingsovereenkomst. Het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 17 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die ORTUS.NU lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
 2. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de patiënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

 

DEEL 5 GESCHILLENBESLECHTING 

ARTIKEL 18 - Klachtenregeling

 1. ORTUS.NU hanteert een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling  van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en een oplossing voor de klacht aandragen. De klachtenfunctionaris kan bovengenoemde werkzaamheden onafhankelijk uitvoeren. Naam en  contactgegevens van deze functionaris staan in de boven bedoelde klachtenregeling.
 3. De klachtenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de zorgaanbieder. Indien gewenst ontvangt de patiënt hiervan een papieren versie. De zorgaanbieder zorgt daarnaast voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en klachtenfunctionaris op de website en/of in de wachtkamer.
 4. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder nadat opdrachtgever en/of patiënt de gebreken heeft geconstateerd.
 5. Bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden afgehandeld binnen uiterlijk 6 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ORTUS.NU per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten, met een maximum van verlenging met vier weken.
 6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 19 Toepasselijk recht en Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en/of de patiënt enerzijds en de zorgaanbieder anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de opdrachtgever  en/of patiënt als door de zorgaanbieder schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij Stichting DOKh te Alkmaar.  
 2. De patiënt en de zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling van de zorgaanbieder en die voldoet aan de wettelijke eisen.  De zorgaanbieder kan alleen na toestemming van de patiënt hiertoe besluiten.
 3. De geschillenregeling voldoet aan de eisen van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en is afge stemd met vertegenwoordigende partijen van patiënten/consumenten.
 4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever of patiënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 18 bij ORTUS.NU heeft inge diend.
 5. Een geschil dient binnen 1 jaar na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 6. De Geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding toekennen.
 7. Wanneer de opdrachtgever of patiënt een geschil voorlegt aan de Geschillencom-missie, is ORTUS.NU aan deze keuze gebonden. Als ORTUS.NU een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. ORTUS.NU dient daarbij aan te kondigen dat als de opdrachtgever of patiënt daarmee niet akkoord gaat hij zich na het ver strijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 8. De geschillenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de zorgaanbieder. Indien gewenst ontvangt de patiënt hiervan een papieren versie. 
 9. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde Geschillencommissie of aan de rechter.

 

DEEL 6

AFWIJKING EN WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 20 Afwijking

 1. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met toestemming van de opdrachtgever worden overeengekomen en zijn slechts toegestaan voor zover zij in het voordeel van de op drachtgever of de patiënt zijn.
 2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ORTUS.NU en de opdrachtgever worden vastgelegd. ORTUS.NU draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de patiënt een afschrift daarvan.

 

ARTIKEL 21 Wijziging

1.  ORTUS.NU zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met Cliëntenraad van ORTUS.NU.

(kk036)


Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Ortus Orthopedie

Algemene inkoopvoorwaarden voor zaken en werkzaamheden

Artikel 1: Definities 

 1. Opdrachtgever: Stichting Ortus Orthopedie, statutair gevestigd te Veghel, kantoorhoudende, aan de N.C.B.-laan 83 te Veghel.
 2. Opdrachtnemer: De wederpartij van de Opdrachtgever.
 3. Overeenkomst: Iedere rechtsbetrekking waarop deze inkoopvoorwaarden ingevolge Artikel 2 van toepassing kunnen zijn. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtgever optreedt als koper van goederen en diensten.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een aanbieding is onherroepelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een schriftelijke opdracht – conform de aanbieding – volgt op een aanbieding van Opdrachtnemer, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever die opdracht aan Opdrachtnemer verzendt.
 3. Opdrachtgever heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop Opdrachtgever schriftelijke bevestiging van de opdracht overeenkomstig de gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding ontvangt, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer feitelijk begint met de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van Opdrachtgever de opdracht schriftelijk te bevestigen. Opdrachtnemer is alsdan verplicht die bevestiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen te doen plaatsvinden. 
 5. Bij de uitvoering van raamovereenkomsten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat Opdrachtgever de schriftelijke opdracht / afroeporder voor een (deel)levering binnen het kader van de raamovereenkomst verzendt.
 6. De procedure als bedoeld in de voorgaande leden kan ook geschieden door middel van faxen, e-mail berichten, onder gelijkstelling van deze berichten met schriftelijke stukken.
 7. Door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst (ook voorafgaande aan het aangaan ervan) ter beschikking gestelde of door Opdrachtgever goedgekeurde bestekken, tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, onverschillig op welke wijze belichaamd, maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, deel uit van de Overeenkomst.


Artikel 4: Prijzen

 1. De prijzen zijn vast en exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
 2. De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking, met uitzondering van leenverpakking.

Artikel 5: Levering

 1. In dit artikel wordt onder levering mede verstaan een levering in gedeelten.
 2. De levering moet plaatsvinden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
 3. Opdrachtnemer geeft onverwijld schriftelijk bericht aan Opdrachtgever zodra hij weet of vermoedt dat hij de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Opdrachtnemer geeft daarbij de (mogelijke) oorzaken van de niet-nakoming aan. Alsdan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overleggen op welk wijze de ontstane situatie tegemoet zal worden getreden, met dien verstande dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ter zake bij Opdrachtgever ligt, onverminderd de rechten die Opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. 
 4. Indien Opdrachtgever – om welke reden, buiten afkeuring, dan ook – niet in staat is de te leveren goederen in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, geraakt Opdrachtgever niet in verzuim. Alsdan zullen de goederen voor risico van Opdrachtnemer blijven en Opdrachtnemer zal de goederen tegen een nader overeen te komen vergoeding als kenbaar eigendom (zulks in afwijking van artikel 7, lid 1) van Opdrachtgever bewaren, beveiligen en verzekeren ten genoegen van Opdrachtgever. 
 5. Tijdens de opslag zal Opdrachtnemer tegen een schriftelijk nader overeen te komen vergoeding alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit van de goederen te voorkomen.
 6. Opdrachtnemer zal de te leveren goederen doen vergezeld gaan van alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de goederen naar behoren te kunnen gebruiken alsmede van eventuele inspectie-, beproevings-, keurings-, controle- en garantiebewijzen.
 7. Opdrachtnemer zal de bij de Opdrachtgever geldende veiligheids- en overige voor hem geldende huisregels in acht nemen. Opdrachtgever zal hem deze regels desgevraagd ter inzage geven.
 8. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving van goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, houdt levering noch inontvangstneming noch risico-overgang in.

Artikel 6: Verpakken en verzending

 1. De goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt en overeenkomstig de aanwijzingen van Opdrachtgever te zijn gemerkt.
 2. Alle verpakking, met uitzondering van – als zodanig door Opdrachtnemer gekenmerkte leenverpakking – wordt op het moment van levering eigendom van Opdrachtgever.
  Opdrachtgever kan van dit recht op eigendomsverkrijging afstand doen en Opdrachtnemer verplichten tot terugneming van de verpakking.
 3. Terugzending van leenverpakking en van verpakking waarvan Opdrachtgever de eigendom niet wenst, is voor rekening en risico van Opdrachtnemer en geschiedt naar een door Opdrachtnemer op te geven bestemming. Indien Opdrachtnemer geen bestemming opgeeft, heeft Opdrachtgever het recht de goederen te zenden naar het adres van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade ontstaan door of in verband met het feit dat de verpakking niet voldoet aan het in lid 1 gestelde.

Artikel 7: Eigendom en risico

 1. De eigendom van en het risico voor de te leveren goederen gaan over op het moment van levering, zodra de goederen op de overeengekomen plaats van levering door Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 6.
 2. In afwijking van het in lid 1 gestelde, gaat de eigendom van onderscheidene te leveren goederen over op het moment van aanbetaling van die goederen dan wel op het moment dat Opdrachtgever de eigendomsoverdracht verlangt en dat voorafgaat aan de levering. Opdrachtnemer zal alsdan de desbetreffende goederen merken als kenbaar eigendom van Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaren tegen verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De goederen zijn voor risico van Opdrachtnemer tussen het moment van eigendomsovergang en feitelijk levering. Opdrachtnemer is verplicht de in de vorige zin bedoelde goederen tegen alle risico’s en voor zijn rekening te verzekeren.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, alvorens (aan-)betaling plaatsvindt, naast of in plaats van de eigendomsoverdracht te verlangen dat Opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijk bankgarantie doet afgeven door een voor  Opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling, ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.

Artikel 8: Hulpmiddelen

 1. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, programmatuur, gereedschappen en overige middelen die op enigerlei wijze voor Opdrachtnemer een ondersteunende functie hebben voor de te leveren goederen, blijven eigendom van Opdrachtgever, dan wel worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van aanschaffing of vervaardiging.
 2. Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van Opdrachtgever, deze in goede staat te houden en voor rekening van Opdrachtnemer te verzekeren tegen alle risico’s zolang Opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder voor Opdrachtgever optreedt.
 3. De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor risico van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ter beschikking doch uiterlijk op het tijdstip van de levering van de goederen waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.
 5. Opdrachtnemer mag de hulpmiddelen alleen gebruiken ten behoeve en in het kader van de levering aan Opdrachtgever, behoudens schriftelijke andersluidende toestemming van Opdrachtgever.
 6. Verandering aan of afwijking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 9: Wijzigingen

 1. Opdrachtgever heeft het recht, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid, van Opdrachtnemer wijzigingen in de aard en omvang van de te leveren goederen te verlangen. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat Opdrachtnemer de Overeenkomst, naar in redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest. Opdrachtgever doet schriftelijk opgaaf van de verlangde wijzigingen.
 2. Binnen 14 kalenderdagen na verzending van de schriftelijke opgaaf als bedoeld in het vorige lid, deelt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mee welke gevolgen de wijzigingen voor prijs en levertijd zullen hebben. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de door Opdrachtnemer gestelde prijs en levertijd voor Opdrachtgever niet aanvaardbaar zijn. Van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal Opdrachtgever niet op onredelijke gronden gebruik maken. In geval van ontbinding zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle redelijke kosten vergoeden die Opdrachtnemer tot op dat moment in rechtstreeks verband met de ontbonden overeenkomst heeft moeten maken. 

Artikel 10: Facturering en betaling

 1. De facturering vindt plaats aan het opgegeven factuuradres tegelijk met of onverwijld na de levering van de goederen, volledig gespecificeerd naar aantal en soort, onder vermelding van het opdrachtnummer, en overigens volgens de aanwijzingen van Opdrachtgever.
 2. De factuur van Opdrachtnemer dient steeds te voldoen aan de vereisten van artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
 3. Betaling, onder aftrek van een eventuele kredietbeperking, vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, mits de goederen door Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen en zij vóór afloop van de genoemde termijn op goede gronden geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoeren van de overeenkomst. Betaling van de koopsom houdt in geen enkel opzicht afstand van enig recht in. 

Artikel 11: Kwaliteit en garantie

 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde goederen zijn zoals overeengekomen en derhalve, onder meer, nieuw zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, voldoen aan relevante wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen.
 2. Opdrachtnemer zal op de goederen een garantietermijn van ten minste één jaar van kracht doen zijn. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die Opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. De overeengekomen garantie in deze termijn zal in ieder geval inhouden dat Opdrachtnemer enig door Opdrachtgever binnen de garantietermijn schriftelijk bij Opdrachtnemer aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk zal verhelpen, voor rekening van Opdrachtnemer met inbegrip van de bijkomende kosten. Indien Opdrachtnemer op grond van deze verplichting goederen of onderdelen daarvan heeft gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze goederen of onderdelen de volle garantietermijn weer in werking treden. 

Artikel 12: Keuring, inspectie, controle en beproeving

 1. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving door of vanwege Opdrachtgever kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden vervaardigd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de door Opdrachtgever gewenste keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen. Deze medewerking houdt ook in de verstrekking voor zijn rekening van de vereiste documentatie en inlichtingen.
 2. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op diens verzoek tijdig op de hoogte van het tijdstip waarop keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen kunnen plaatsvinden, zonder dat Opdrachtgever gehouden is deze daadwerkelijk op die tijdstippen te laten geschieden.
 3. Opdrachtgever is bevoegd bij de keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen aanwezig te zijn.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen voor rekening van Opdrachtnemer. Dit geldt eveneens voor herkeuringen, herinspecties, hercontroles en/of herbeproevingen.
 5. Indien bij keuring, inspectie, controle en/of beproeving vóór, tijdens of na de levering de goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer schriftelijk (doen) melden. Deze melding geldt als ingebrekestelling. Daarbij zal Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn alsnog conform de opdracht te leveren. Indien Opdrachtnemer van die gelegenheid geen gebruik maakt dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, heeft Opdrachtgever het recht de opdracht zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Opdrachtgever heeft dit recht eveneens indien de levering naar haar aard of bestemming niet mogelijk of zinvol meer is. 
 6. In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na de levering worden eigendom en risico geacht bij Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op Opdrachtgever te zijn overgegaan.
 7. Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, inspectie, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het in artikel 11 bepaalde, behoudt Opdrachtgever alle rechten die de wet en de Overeenkomst aan deze tekortkoming verbinden.
 8. Opdrachtgever heef het recht de goederen voor rekening van Opdrachtnemer te (doen) herstellen of te (doen) vervangen, indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet haar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen. Opdrachtgever kan van overleg afzien indien dringende omstandigheden Opdrachtgever daartoe nopen.
 9. Indien keuring, inspectie, controle en/of beproeving door een onafhankelijke instantie worden verricht, is de uitslag daarvan bindend voor Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Dit is van overeenkomstige toepassing voor herkeuring, herinspectie, hercontrole en/of herbeproeving. 

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer houdt alle informatie geheim die hij, al dan niet rechtstreeks, van of over Opdrachtgever heeft leren kennen en waarvan vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is dan wel waarvan hij de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te onderkennen.
 2. Opdrachtnemer verplicht door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding of doet deze derden de door Opdrachtgever voorgelegde geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst noch, al dan niet rechtstreeks, contact te onderhouden met Opdrachtgever(s) van Opdrachtgever.
 4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende documenten, als tekeningen, schema’s en dergelijke te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 
 5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan door gezamenlijke ontwikkelingen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gebrachte goederen en/of diensten zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever ten behoeve van derden te gebruiken. 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden

 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat het gebruik door Opdrachtgever, doorverkoop daaronder mede begrepen, van de door Opdrachtnemer geleverde goederen of van de door hem ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht of overig recht van derden. Voor zover op de te leveren goederen of hulpmiddelen een (intellectueel eigendoms)recht van derden rust, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat Opdrachtgever het gebruiksrecht verkrijgt zonder dat daar voor Opdrachtgever buiten de overeengekomen koopprijs extra kosten mee gemoeid zijn. Opdrachtgever heeft het recht op kosten van Opdrachtnemer het gebruiksrecht rechtstreeks met de betrokken derde(n) overeen te komen.
 2. Indien blijkt dat het gebruik door Opdrachtgever als in lid 1 bedoeld inbreuk maakt of dreigt te maken op een (intellectueel eigendoms)recht van derden, heeft Opdrachtnemer de verplichting tot:
  1. Ofwel vervanging van de desbetreffende goederen of hulpmiddelen, door gelijkwaardige goederen die geen inbreuk maken op rechten van derden
  2. Ofwel het verkrijgen van een gebruiksrecht voor de desbetreffende goederen of hulpmiddelen
  3. Ofwel wijziging van de desbetreffende goederen of hulpmiddelen zodanig dat de inbreuk wordt opgeheven
  4. Alles i) in overleg met Opdrachtgever en ii) zonder dat voor Opdrachtgever buiten de overeengekomen koopprijs extra kosten ontstaan en iii) zonder dat de gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan die van de oorspronkelijke te leveren goederen en/of hulpmiddelen.
 3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken op vergoeding of boeten die voortvloeien uit enige inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en hij vergoedt Opdrachtgever alle schade die het gevolg is van enige inbreuk. 

Artikel 15: Reservedelen

Opdrachtnemer is verplicht gedurende een naar verkeersopvatting voor de desbetreffende zaak redelijke termijn reservedelen voorradig te houden, ook indien de productie van die zaak inmiddels is beëindigd. Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer kunnen verlangen aan haar het tijdstip van beëindiging van de productie mee te delen. 

Artikel 16: Overdracht

 1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voor Opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
 3. In spoedeisende gevallen en indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal of kan nakomen, is Opdrachtnemer gehouden op verzoek van Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, zonder dat zulks Opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst ontslaat. Opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op kosten van Opdrachtnemer rechtstreeks met door Opdrachtgever te kiezen derden overeen te komen. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is gehouden tot vergoeding van alle schade die Opdrachtgever lijdt door of in verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als in lid 1 bedoeld. In dit lid zijn onder derden mede te begrijpen personeel van Opdrachtgever en zij die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam zijn.
 3. Opdrachtnemer is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als in de vorige leden omschreven voldoende te verzekeren.
Artikel 18: Verzekeringen

 1. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de polissen ter inzage te verstrekken van verzekeringen die Opdrachtnemer op grond van eerdergenoemde bepalingen verplicht is af te sluiten.
 2. Kan Opdrachtnemer in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan dient Opdrachtnemer ervoor te zorgen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Opdrachtgever geschieden; daartoe kan Opdrachtgever verlangen dat:
  1. Opdrachtnemer de verzekeringsovereenkomst ten behoeve van Opdrachtgever afsluit, dan wel dat
  2. Opdrachtnemer een eventuele verzekeringsaanspraak aan Opdrachtgever overdraagt, zulks ter keuze van Opdrachtgever. Opdrachtnemer geeft aan Opdrachtgever een onherroepelijke volmacht een schade-uitkering in ontvangst te nemen.
 3. Verzekering door Opdrachtnemer leidt niet tot beperking van diens aansprakelijkheid noch tot mede-aansprakelijkheid van Opdrachtgever. 

Artikel 19: Beëindiging

 1. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, mits dit met opgave van voldoende gewichtige redenen geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving dient Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst te staken. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen alsdan overleg plegen over de gevolgen van een zodanige beëindiging, met als uitgangspunt dat Opdrachtnemer recht heeft op een redelijke vergoeding, niet bestaande in vergoedingen ter zake van productie-uitval en gederfde winst. Het in dit lid gestelde geldt niet voor gevallen genoemd in lid 2 en lid 3. 
 2. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst alsmede in geval van zijn faillissement of surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtgever het rechts i) de Overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, ii) betalingsverplichtingen op te schorten, iii) de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van Opdrachtnemer aan derden op te dragen, alles zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.
 3. Alle vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 4. Indien Opdrachtnemer zich beroept op niet toerekenbaarheid van de tekortkoming, gelden lid 2 en lid 3 overeenkomstig.


Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen – tenzij de wet dwingend anders bepaalt – worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie  Den Bosch. 
 3. In afwijking van het in lid 2 gestelde, heeft Opdrachtgever het recht te bepalen dat het geschil door arbitrage wordt beslecht. In dat geval zal arbitrage plaatsvinden overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam.

Aanvullende voorwaarden voor werkzaamheden (behorende bij de Algemene Inkoopvoorwaarden voor zaken)

Artikel 1: Definities

 1. Van overeenkomstige toepassing zijn de definities uit artikel 1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Goederen.
 2. Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden voor zaken en werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden anders dan krachtens arbeidsovereenkomst in opdracht van Opdrachtgever verricht en al dan niet verband houdende met de levering van goederen.
 4. Opdrachtnemer: Degene die de overeenkomst met Opdrachtgever aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover bij deze voorwaarden niet van de Inkoopvoorwaarden is afgeweken, zijn laatstgenoemde voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3: Uitvoering van de Werkzaamheden en toezicht

 1. Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden nauwkeurig en volledig in overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met inzetting van vakbekwame en ter zake deskundige personen uit te voeren.
 3. Opdrachtnemer dient voor adequa(a)t(e) toezicht en leiding zorg te dragen.
 4. Opdrachtnemer is verplicht naast de wettelijke voorschriften betreffende veiligheid en hygiëne die daarop betrekking hebbende voorschriften van Opdrachtgever na te leven en door de personen die door Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, te doen naleven, zonder dat daardoor kosten voor Opdrachtgever zullen ontstaan. 
 5. Indien Opdrachtgever dit verzoekt, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk opgave te verstrekken, van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden van belang zijnde personalia en arbeidsvoorwaarden (en de wijzigingen daarin) van de personen die de werkzaamheden voor Opdrachtgever (zullen) uitvoeren.
 6. Desgevraagd zal Opdrachtnemer ter vaststelling van de door de in het vorige lid bedoelde personen gewerkte uren, gebruik maken van een uren verantwoordingsstaat dan wel ander controlemiddel, ter keuze van Opdrachtgever.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de werktijden van de in het vorige lid bedoelde persoenen gelijk aan de werktijden van de in dienst van Opdrachtgever werkzame personen.
 8. Opdrachtgever kan de in deze bepaling bedoelde personen de toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen dan wel het werkterrein ontzeggen dan wel van Opdrachtnemer verlangen dat zij onverwijld van die terreinen dan wel uit die gebouwen worden verwijderd, indien zij:
  1. Naar de mening van Opdrachtgever kennelijk niet voor hun taak berekend zijn;
  2. Zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van Opdrachtgever kennelijk niet op de terreinen dan wel in de gebouwen gehandhaafd kunnen worden.
  3. Overigens kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit de Overeenkomst. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onverwijld voor vervanging zorg te dragen.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 2. Indien Opdrachtnemer voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Werkzaamheden met toestemming van Opdrachtgever één of meer derden inschakelt, zal Opdrachtnemer in haar overeenkomst met die derde(n), voor zover van toepassing, de bepalingen uit de Overeenkomst van kracht doen zijn, alsmede de verplichting voor die derde(n) zulks ook te doen jegens de derde(n) die deze met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever inschakelt.
 3. Een onder deze bepaling gegeven toestemming van Opdrachtgever laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de gedragingen van de ingeschakelde derde(n).

Artikel 5: Vergoedingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvatten de voor de Werkzaamheden overeengekomen vergoedingen alle door Opdrachtnemer voor een deskundige uitvoering ervan te maken kosten, daaronder begrepen reizen, verblijfkosten van Opdrachtnemer alsmede die van de door Opdrachtnemer met de uitvoering en het toezicht daarop belaste personen, kosten van verzekering, kosten van de in artikel 9 bedoelde hulpmiddelen, alsmede de ter zake van de uitvoering door Opdrachtnemer verschuldigde belastingen en premies, met uitzondering van de omzetbelasting.

Artikel 6: Meerwerk en minderwerk

De verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats na afloop van de werkzaamheden. Met meerwerk mag niet eerder worden begonnen dan nadat daartoe door Opdrachtgever de schriftelijk opdracht is verstrekt. 

Artikel 7: Facturering

De factuur van de Opdrachtnemer dient steeds te voldoen aan de vereisten van artikel 35 Wet op de omzetbelasting 1968. Voorts vermeldt de Opdrachtnemer op de factuur:

 • De datum van de overeenkomst met Opdrachtgever.
 • De naam van het project waarop de werkzaamheden betrekking hebben.
 • Het projectnummer.
 • De namen, geboortedata en BSN-nummers van de personen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, voor zover mogelijk gelet op de vigerende privacywet- en regelgeving.
 • De dagen en aantallen uren per dag waarop de desbetreffende personen zijn ingezet.
 • Het loonbedrag in de zin van artikel 4 Coördinatiewet sociale verzekeringen dat op de desbetreffende personen betrekking heeft. 

Artikel 8: Hinder

Opdrachtnemer dient de uitvoering van werkzaamheden waarvan voor Opdrachtgever of derden redelijkerwijs hinder te verwachten is, vooraf met Opdrachtgever te bespreken.

Artikel 9: Onderbreking van de Werkzaamheden

Wanneer bedrijfsomstandigheden zulks vorderen, moet Opdrachtnemer op verlangen van Opdrachtgever haar werkzaamheden onderbreken dan wel doen onderbreken. Omtrent de financiële consequenties zal nader overleg plaatsvinden.

Artikel 10: Hulpmiddelen

 1. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren Werkzaamheden benodigde hulpmiddelen, als persoonlijke veiligheids- en uitrustingsstukken, veiligheidsgereedschappen, lasapparatuur, ladders, steigers en dergelijke alle van deugdelijke kwaliteit.
 2. Ingeval Opdrachtnemer met toestemming van Opdrachtgever gebruikt maakt van hulpmiddelen van Opdrachtgever, is dat gebruik voor risico van Opdrachtnemer en is Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die door dit gebruik mocht ontstaan. Zodra zij het gebruik ervan beëindigd heeft, dient zij de hulpmiddelen aan Opdrachtgever terug te geven in de staat waarin zij ze heeft ontvangen. Waarneembare gebreken – ook die door Opdrachtnemer zelf veroorzaakt – dient Opdrachtnemer terstond te melden. 

Artikel 11: Opslag van zaken en plaatsing van keten

De opslag van zaken door of vanwege Opdrachtnemer op de terreinen of in de gebouwen van Opdrachtgever is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever waarbij deze tevens een plaats voor de opslag moet hebben aangewezen. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van bouwketen, sanitaire keten en dergelijke. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle voorzieningen voor keten alsook de kosten voor het gebruik hiervan (energie, water, telefoon e.d.) voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 12: Staking

Opdrachtgever betaalt geen lonen en/of andere vergoedingen ten behoeve van personen die door Opdrachtnemer dan wel door een derde aan wie Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft overgedragen of uitbesteed, met de uitvoering van de Werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, noch de kosten van de in artikel 10 bedoelde hulpmiddelen, over de periode dat bedoelde personen ten gevolge van een staking niet werken dan wel bedoelde zaken ten gevolge van een staking niet worden gebruikt. 

Artikel 13: Ketenaansprakelijkheid / Inlenersaansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is gehouden mee te werken aan i) het scheppen van waarborgen voor de inning van belastingen en sociale lasten verband houdende met de Werkzaamheden en ii) de vrijwaring van Opdrachtgever ter zake.
 2. Indien mede ten behoeve van Opdrachtnemer een waarborgfonds wordt in stand gehouden, zal deze zo spoedig mogelijk de nodige gegevens overleggen, opdat Opdrachtgever tot melding kan overgaan. Opdrachtnemer zal niet eerder met de Werkzaamheden beginnen dan nadat de verklaring van vrijwaring door het waarborgfonds is ontvangen.
 3. Indien om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van het waarborgfonds in lid 2, betaalt Opdrachtgever een door haar vast te stellen percentage van de factuur op de G-rekening van de Opdrachtnemer tenzij Opdrachtgever er de voorkeur aan geeft een deel van het factuurbedrag of het gehele factuurbedrag rechtstreeks te storten bij de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling. De Opdrachtnemer verschaft Opdrachtgever daartoe haar loonbelasting- en omzetbelastingnummer en stelt Opdrachtgever van eventuele wijzigingen onmiddellijk op de hoogte.
 4. Indien de verleggingsregeling ingevolge artikel 24 b van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting van toepassing is, dient Opdrachtnemer op de factuur te vermelden dat de omzetbelasting (BTW) is verlegd, in welk geval Opdrachtnemer geen BTW in rekening dient te brengen.
 5. Onverminderd het gestelde in dit artikel, dient de Opdrachtnemer voor alle ten behoeve van Opdrachtgever ingezette arbeidskrachten te voldoen aan de verplichtingen jegens de belastingdienst en uitvoeringsinstelling. Opdrachtgever heeft het recht te allen tijde te controleren of de Opdrachtnemer hieraan voldoet. De Opdrachtnemer is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen.
 6. Indien Opdrachtgever aanleiding heeft te veronderstellen dat de Opdrachtnemer niet juist en volledig aan haar verplichtingen jegens de belastingdienst of uitvoeringsinstelling(en) voldoet dan wel de Opdrachtnemer niet volledig meewerkt aan de in het vorige lid opgenomen werkwijze, is Opdrachtgever gerechtigd aanvullende informatie en garanties te verlangen. Zolang die niet zijn gegeven is Opdrachtgever niet gehouden tot enige betaling aan de Opdrachtnemer.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld op 17 september 2021 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

(kk024)

Algemene inkoopvoorwaarden ORTUS.NU B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden voor zaken en werkzaamheden

Artikel 1: Definities 

 1. Opdrachtgever: ORTUS.NU B.V., statutair gevestigd te Veghel, kantoorhoudende, aan de N.C.B.-laan 83 te Veghel.
 2. Opdrachtnemer: De wederpartij van de Opdrachtgever.
 3. Overeenkomst: Iedere rechtsbetrekking waarop deze inkoopvoorwaarden ingevolge Artikel 2 van toepassing kunnen zijn. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtgever optreedt als koper van goederen en diensten.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een aanbieding is onherroepelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een schriftelijke opdracht – conform de aanbieding – volgt op een aanbieding van Opdrachtnemer, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever die opdracht aan Opdrachtnemer verzendt.
 3. Opdrachtgever heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop Opdrachtgever schriftelijke bevestiging van de opdracht overeenkomstig de gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding ontvangt, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer feitelijk begint met de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van Opdrachtgever de opdracht schriftelijk te bevestigen. Opdrachtnemer is alsdan verplicht die bevestiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen te doen plaatsvinden. 
 5. Bij de uitvoering van raamovereenkomsten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat Opdrachtgever de schriftelijke opdracht / afroeporder voor een (deel)levering binnen het kader van de raamovereenkomst verzendt.
 6. De procedure als bedoeld in de voorgaande leden kan ook geschieden door middel van faxen, e-mail berichten, onder gelijkstelling van deze berichten met schriftelijke stukken.
 7. Door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst (ook voorafgaande aan het aangaan ervan) ter beschikking gestelde of door Opdrachtgever goedgekeurde bestekken, tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, onverschillig op welke wijze belichaamd, maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, deel uit van de Overeenkomst.


Artikel 4: Prijzen

 1. De prijzen zijn vast en exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
 2. De prijzen omvatten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de kosten van transport, inklaring, verzekering en verpakking, met uitzondering van leenverpakking.

Artikel 5: Levering

 1. In dit artikel wordt onder levering mede verstaan een levering in gedeelten.
 2. De levering moet plaatsvinden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
 3. Opdrachtnemer geeft onverwijld schriftelijk bericht aan Opdrachtgever zodra hij weet of vermoedt dat hij de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Opdrachtnemer geeft daarbij de (mogelijke) oorzaken van de niet-nakoming aan. Alsdan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overleggen op welk wijze de ontstane situatie tegemoet zal worden getreden, met dien verstande dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ter zake bij Opdrachtgever ligt, onverminderd de rechten die Opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. 
 4. Indien Opdrachtgever – om welke reden, buiten afkeuring, dan ook – niet in staat is de te leveren goederen in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, geraakt Opdrachtgever niet in verzuim. Alsdan zullen de goederen voor risico van Opdrachtnemer blijven en Opdrachtnemer zal de goederen tegen een nader overeen te komen vergoeding als kenbaar eigendom (zulks in afwijking van artikel 7, lid 1) van Opdrachtgever bewaren, beveiligen en verzekeren ten genoegen van Opdrachtgever. 
 5. Tijdens de opslag zal Opdrachtnemer tegen een schriftelijk nader overeen te komen vergoeding alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit van de goederen te voorkomen.
 6. Opdrachtnemer zal de te leveren goederen doen vergezeld gaan van alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de goederen naar behoren te kunnen gebruiken alsmede van eventuele inspectie-, beproevings-, keurings-, controle- en garantiebewijzen.
 7. Opdrachtnemer zal de bij de Opdrachtgever geldende veiligheids- en overige voor hem geldende huisregels in acht nemen. Opdrachtgever zal hem deze regels desgevraagd ter inzage geven.
 8. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving van goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, houdt levering noch inontvangstneming noch risico-overgang in.

Artikel 6: Verpakken en verzending

 1. De goederen dienen deugdelijk te zijn verpakt en overeenkomstig de aanwijzingen van Opdrachtgever te zijn gemerkt.
 2. Alle verpakking, met uitzondering van – als zodanig door Opdrachtnemer gekenmerkte leenverpakking – wordt op het moment van levering eigendom van Opdrachtgever.
  Opdrachtgever kan van dit recht op eigendomsverkrijging afstand doen en Opdrachtnemer verplichten tot terugneming van de verpakking.
 3. Terugzending van leenverpakking en van verpakking waarvan Opdrachtgever de eigendom niet wenst, is voor rekening en risico van Opdrachtnemer en geschiedt naar een door Opdrachtnemer op te geven bestemming. Indien Opdrachtnemer geen bestemming opgeeft, heeft Opdrachtgever het recht de goederen te zenden naar het adres van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade ontstaan door of in verband met het feit dat de verpakking niet voldoet aan het in lid 1 gestelde.

Artikel 7: Eigendom en risico

 1. De eigendom van en het risico voor de te leveren goederen gaan over op het moment van levering, zodra de goederen op de overeengekomen plaats van levering door Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 6.
 2. In afwijking van het in lid 1 gestelde, gaat de eigendom van onderscheidene te leveren goederen over op het moment van aanbetaling van die goederen dan wel op het moment dat Opdrachtgever de eigendomsoverdracht verlangt en dat voorafgaat aan de levering. Opdrachtnemer zal alsdan de desbetreffende goederen merken als kenbaar eigendom van Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaren tegen verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De goederen zijn voor risico van Opdrachtnemer tussen het moment van eigendomsovergang en feitelijk levering. Opdrachtnemer is verplicht de in de vorige zin bedoelde goederen tegen alle risico’s en voor zijn rekening te verzekeren.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, alvorens (aan-)betaling plaatsvindt, naast of in plaats van de eigendomsoverdracht te verlangen dat Opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijk bankgarantie doet afgeven door een voor  Opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling, ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.

Artikel 8: Hulpmiddelen

 1. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, programmatuur, gereedschappen en overige middelen die op enigerlei wijze voor Opdrachtnemer een ondersteunende functie hebben voor de te leveren goederen, blijven eigendom van Opdrachtgever, dan wel worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van aanschaffing of vervaardiging.
 2. Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van Opdrachtgever, deze in goede staat te houden en voor rekening van Opdrachtnemer te verzekeren tegen alle risico’s zolang Opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder voor Opdrachtgever optreedt.
 3. De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor risico van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ter beschikking doch uiterlijk op het tijdstip van de levering van de goederen waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.
 5. Opdrachtnemer mag de hulpmiddelen alleen gebruiken ten behoeve en in het kader van de levering aan Opdrachtgever, behoudens schriftelijke andersluidende toestemming van Opdrachtgever.
 6. Verandering aan of afwijking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 9: Wijzigingen

 1. Opdrachtgever heeft het recht, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid, van Opdrachtnemer wijzigingen in de aard en omvang van de te leveren goederen te verlangen. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat Opdrachtnemer de Overeenkomst, naar in redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest. Opdrachtgever doet schriftelijk opgaaf van de verlangde wijzigingen.
 2. Binnen 14 kalenderdagen na verzending van de schriftelijke opgaaf als bedoeld in het vorige lid, deelt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mee welke gevolgen de wijzigingen voor prijs en levertijd zullen hebben. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de door Opdrachtnemer gestelde prijs en levertijd voor Opdrachtgever niet aanvaardbaar zijn. Van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal Opdrachtgever niet op onredelijke gronden gebruik maken. In geval van ontbinding zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle redelijke kosten vergoeden die Opdrachtnemer tot op dat moment in rechtstreeks verband met de ontbonden overeenkomst heeft moeten maken. 

Artikel 10: Facturering en betaling

 1. De facturering vindt plaats aan het opgegeven factuuradres tegelijk met of onverwijld na de levering van de goederen, volledig gespecificeerd naar aantal en soort, onder vermelding van het opdrachtnummer, en overigens volgens de aanwijzingen van Opdrachtgever.
 2. De factuur van Opdrachtnemer dient steeds te voldoen aan de vereisten van artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
 3. Betaling, onder aftrek van een eventuele kredietbeperking, vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, mits de goederen door Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen en zij vóór afloop van de genoemde termijn op goede gronden geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoeren van de overeenkomst. Betaling van de koopsom houdt in geen enkel opzicht afstand van enig recht in. 

Artikel 11: Kwaliteit en garantie

 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde goederen zijn zoals overeengekomen en derhalve, onder meer, nieuw zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, voldoen aan relevante wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen.
 2. Opdrachtnemer zal op de goederen een garantietermijn van ten minste één jaar van kracht doen zijn. Het verstrijken van de garantietermijn laat onverlet de rechten die Opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. De overeengekomen garantie in deze termijn zal in ieder geval inhouden dat Opdrachtnemer enig door Opdrachtgever binnen de garantietermijn schriftelijk bij Opdrachtnemer aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk zal verhelpen, voor rekening van Opdrachtnemer met inbegrip van de bijkomende kosten. Indien Opdrachtnemer op grond van deze verplichting goederen of onderdelen daarvan heeft gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze goederen of onderdelen de volle garantietermijn weer in werking treden. 

Artikel 12: Keuring, inspectie, controle en beproeving

 1. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving door of vanwege Opdrachtgever kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de goederen worden vervaardigd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de door Opdrachtgever gewenste keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen. Deze medewerking houdt ook in de verstrekking voor zijn rekening van de vereiste documentatie en inlichtingen.
 2. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op diens verzoek tijdig op de hoogte van het tijdstip waarop keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen kunnen plaatsvinden, zonder dat Opdrachtgever gehouden is deze daadwerkelijk op die tijdstippen te laten geschieden.
 3. Opdrachtgever is bevoegd bij de keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen aanwezig te zijn.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van keuringen, inspecties, controles en/of beproevingen voor rekening van Opdrachtnemer. Dit geldt eveneens voor herkeuringen, herinspecties, hercontroles en/of herbeproevingen.
 5. Indien bij keuring, inspectie, controle en/of beproeving vóór, tijdens of na de levering de goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer schriftelijk (doen) melden. Deze melding geldt als ingebrekestelling. Daarbij zal Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn alsnog conform de opdracht te leveren. Indien Opdrachtnemer van die gelegenheid geen gebruik maakt dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, heeft Opdrachtgever het recht de opdracht zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Opdrachtgever heeft dit recht eveneens indien de levering naar haar aard of bestemming niet mogelijk of zinvol meer is. 
 6. In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na de levering worden eigendom en risico geacht bij Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op Opdrachtgever te zijn overgegaan.
 7. Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, inspectie, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het in artikel 11 bepaalde, behoudt Opdrachtgever alle rechten die de wet en de Overeenkomst aan deze tekortkoming verbinden.
 8. Opdrachtgever heef het recht de goederen voor rekening van Opdrachtnemer te (doen) herstellen of te (doen) vervangen, indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet haar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen. Opdrachtgever kan van overleg afzien indien dringende omstandigheden Opdrachtgever daartoe nopen.
 9. Indien keuring, inspectie, controle en/of beproeving door een onafhankelijke instantie worden verricht, is de uitslag daarvan bindend voor Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Dit is van overeenkomstige toepassing voor herkeuring, herinspectie, hercontrole en/of herbeproeving. 

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer houdt alle informatie geheim die hij, al dan niet rechtstreeks, van of over Opdrachtgever heeft leren kennen en waarvan vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is dan wel waarvan hij de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te onderkennen.
 2. Opdrachtnemer verplicht door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding of doet deze derden de door Opdrachtgever voorgelegde geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst noch, al dan niet rechtstreeks, contact te onderhouden met Opdrachtgever(s) van Opdrachtgever.
 4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende documenten, als tekeningen, schema’s en dergelijke te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 
 5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan door gezamenlijke ontwikkelingen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gebrachte goederen en/of diensten zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever ten behoeve van derden te gebruiken. 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden

 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat het gebruik door Opdrachtgever, doorverkoop daaronder mede begrepen, van de door Opdrachtnemer geleverde goederen of van de door hem ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk zal maken op enig intellectueel eigendomsrecht of overig recht van derden. Voor zover op de te leveren goederen of hulpmiddelen een (intellectueel eigendoms)recht van derden rust, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat Opdrachtgever het gebruiksrecht verkrijgt zonder dat daar voor Opdrachtgever buiten de overeengekomen koopprijs extra kosten mee gemoeid zijn. Opdrachtgever heeft het recht op kosten van Opdrachtnemer het gebruiksrecht rechtstreeks met de betrokken derde(n) overeen te komen.
 2. Indien blijkt dat het gebruik door Opdrachtgever als in lid 1 bedoeld inbreuk maakt of dreigt te maken op een (intellectueel eigendoms)recht van derden, heeft Opdrachtnemer de verplichting tot:
  1. Ofwel vervanging van de desbetreffende goederen of hulpmiddelen, door gelijkwaardige goederen die geen inbreuk maken op rechten van derden
  2. Ofwel het verkrijgen van een gebruiksrecht voor de desbetreffende goederen of hulpmiddelen
  3. Ofwel wijziging van de desbetreffende goederen of hulpmiddelen zodanig dat de inbreuk wordt opgeheven
  4. Alles i) in overleg met Opdrachtgever en ii) zonder dat voor Opdrachtgever buiten de overeengekomen koopprijs extra kosten ontstaan en iii) zonder dat de gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan die van de oorspronkelijke te leveren goederen en/of hulpmiddelen.
 3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken op vergoeding of boeten die voortvloeien uit enige inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en hij vergoedt Opdrachtgever alle schade die het gevolg is van enige inbreuk. 

Artikel 15: Reservedelen

Opdrachtnemer is verplicht gedurende een naar verkeersopvatting voor de desbetreffende zaak redelijke termijn reservedelen voorradig te houden, ook indien de productie van die zaak inmiddels is beëindigd. Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer kunnen verlangen aan haar het tijdstip van beëindiging van de productie mee te delen. 

Artikel 16: Overdracht

 1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voor Opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
 3. In spoedeisende gevallen en indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal of kan nakomen, is Opdrachtnemer gehouden op verzoek van Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, zonder dat zulks Opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst ontslaat. Opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op kosten van Opdrachtnemer rechtstreeks met door Opdrachtgever te kiezen derden overeen te komen. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is gehouden tot vergoeding van alle schade die Opdrachtgever lijdt door of in verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als in lid 1 bedoeld. In dit lid zijn onder derden mede te begrijpen personeel van Opdrachtgever en zij die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam zijn.
 3. Opdrachtnemer is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als in de vorige leden omschreven voldoende te verzekeren.
Artikel 18: Verzekeringen

 1. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de polissen ter inzage te verstrekken van verzekeringen die Opdrachtnemer op grond van eerdergenoemde bepalingen verplicht is af te sluiten.
 2. Kan Opdrachtnemer in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst doen gelden, dan dient Opdrachtnemer ervoor te zorgen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Opdrachtgever geschieden; daartoe kan Opdrachtgever verlangen dat:
  1. Opdrachtnemer de verzekeringsovereenkomst ten behoeve van Opdrachtgever afsluit, dan wel dat
  2. Opdrachtnemer een eventuele verzekeringsaanspraak aan Opdrachtgever overdraagt, zulks ter keuze van Opdrachtgever. Opdrachtnemer geeft aan Opdrachtgever een onherroepelijke volmacht een schade-uitkering in ontvangst te nemen.
 3. Verzekering door Opdrachtnemer leidt niet tot beperking van diens aansprakelijkheid noch tot mede-aansprakelijkheid van Opdrachtgever. 

Artikel 19: Beëindiging

 1. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, mits dit met opgave van voldoende gewichtige redenen geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving dient Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst te staken. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen alsdan overleg plegen over de gevolgen van een zodanige beëindiging, met als uitgangspunt dat Opdrachtnemer recht heeft op een redelijke vergoeding, niet bestaande in vergoedingen ter zake van productie-uitval en gederfde winst. Het in dit lid gestelde geldt niet voor gevallen genoemd in lid 2 en lid 3. 
 2. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst alsmede in geval van zijn faillissement of surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtgever het rechts i) de Overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, ii) betalingsverplichtingen op te schorten, iii) de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van Opdrachtnemer aan derden op te dragen, alles zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.
 3. Alle vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 4. Indien Opdrachtnemer zich beroept op niet toerekenbaarheid van de tekortkoming, gelden lid 2 en lid 3 overeenkomstig.


Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen – tenzij de wet dwingend anders bepaalt – worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch. 
 3. In afwijking van het in lid 2 gestelde, heeft Opdrachtgever het recht te bepalen dat het geschil door arbitrage wordt beslecht. In dat geval zal arbitrage plaatsvinden overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam.

Aanvullende voorwaarden voor werkzaamheden (behorende bij de Algemene Inkoopvoorwaarden voor zaken)

Artikel 1: Definities

 1. Van overeenkomstige toepassing zijn de definities uit artikel 1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Goederen.
 2. Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden voor zaken en werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden anders dan krachtens arbeidsovereenkomst in opdracht van Opdrachtgever verricht en al dan niet verband houdende met de levering van goederen.
 4. Opdrachtnemer: Degene die de overeenkomst met Opdrachtgever aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover bij deze voorwaarden niet van de Inkoopvoorwaarden is afgeweken, zijn laatstgenoemde voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3: Uitvoering van de Werkzaamheden en toezicht

 1. Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden nauwkeurig en volledig in overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met inzetting van vakbekwame en ter zake deskundige personen uit te voeren.
 3. Opdrachtnemer dient voor adequa(a)t(e) toezicht en leiding zorg te dragen.
 4. Opdrachtnemer is verplicht naast de wettelijke voorschriften betreffende veiligheid en hygiëne die daarop betrekking hebbende voorschriften van Opdrachtgever na te leven en door de personen die door Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, te doen naleven, zonder dat daardoor kosten voor Opdrachtgever zullen ontstaan. 
 5. Indien Opdrachtgever dit verzoekt, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk opgave te verstrekken, van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden van belang zijnde personalia en arbeidsvoorwaarden (en de wijzigingen daarin) van de personen die de werkzaamheden voor Opdrachtgever (zullen) uitvoeren.
 6. Desgevraagd zal Opdrachtnemer ter vaststelling van de door de in het vorige lid bedoelde personen gewerkte uren, gebruik maken van een uren verantwoordingsstaat dan wel ander controlemiddel, ter keuze van Opdrachtgever.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de werktijden van de in het vorige lid bedoelde persoenen gelijk aan de werktijden van de in dienst van Opdrachtgever werkzame personen.
 8. Opdrachtgever kan de in deze bepaling bedoelde personen de toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen dan wel het werkterrein ontzeggen dan wel van Opdrachtnemer verlangen dat zij onverwijld van die terreinen dan wel uit die gebouwen worden verwijderd, indien zij:
  1. Naar de mening van Opdrachtgever kennelijk niet voor hun taak berekend zijn;
  2. Zich zodanig misdragen dat zij naar de mening van Opdrachtgever kennelijk niet op de terreinen dan wel in de gebouwen gehandhaafd kunnen worden.
  3. Overigens kennelijk in strijd handelen met een verplichting uit de Overeenkomst. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onverwijld voor vervanging zorg te dragen.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 2. Indien Opdrachtnemer voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Werkzaamheden met toestemming van Opdrachtgever één of meer derden inschakelt, zal Opdrachtnemer in haar overeenkomst met die derde(n), voor zover van toepassing, de bepalingen uit de Overeenkomst van kracht doen zijn, alsmede de verplichting voor die derde(n) zulks ook te doen jegens de derde(n) die deze met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever inschakelt.
 3. Een onder deze bepaling gegeven toestemming van Opdrachtgever laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de gedragingen van de ingeschakelde derde(n).

Artikel 5: Vergoedingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvatten de voor de Werkzaamheden overeengekomen vergoedingen alle door Opdrachtnemer voor een deskundige uitvoering ervan te maken kosten, daaronder begrepen reizen, verblijfkosten van Opdrachtnemer alsmede die van de door Opdrachtnemer met de uitvoering en het toezicht daarop belaste personen, kosten van verzekering, kosten van de in artikel 9 bedoelde hulpmiddelen, alsmede de ter zake van de uitvoering door Opdrachtnemer verschuldigde belastingen en premies, met uitzondering van de omzetbelasting.

Artikel 6: Meerwerk en minderwerk

De verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats na afloop van de werkzaamheden. Met meerwerk mag niet eerder worden begonnen dan nadat daartoe door Opdrachtgever de schriftelijk opdracht is verstrekt. 

Artikel 7: Facturering

De factuur van de Opdrachtnemer dient steeds te voldoen aan de vereisten van artikel 35 Wet op de omzetbelasting 1968. Voorts vermeldt de Opdrachtnemer op de factuur:

 • De datum van de overeenkomst met Opdrachtgever.
 • De naam van het project waarop de werkzaamheden betrekking hebben.
 • Het projectnummer.
 • De namen, geboortedata en BSN-nummers van de personen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, voor zover mogelijk gelet op de vigerende privacywet- en regelgeving.
 • De dagen en aantallen uren per dag waarop de desbetreffende personen zijn ingezet.
 • Het loonbedrag in de zin van artikel 4 Coördinatiewet sociale verzekeringen dat op de desbetreffende personen betrekking heeft. 

Artikel 8: Hinder

Opdrachtnemer dient de uitvoering van werkzaamheden waarvan voor Opdrachtgever of derden redelijkerwijs hinder te verwachten is, vooraf met Opdrachtgever te bespreken.

Artikel 9: Onderbreking van de Werkzaamheden

Wanneer bedrijfsomstandigheden zulks vorderen, moet Opdrachtnemer op verlangen van Opdrachtgever haar werkzaamheden onderbreken dan wel doen onderbreken. Omtrent de financiële consequenties zal nader overleg plaatsvinden.

Artikel 10: Hulpmiddelen

 1. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren Werkzaamheden benodigde hulpmiddelen, als persoonlijke veiligheids- en uitrustingsstukken, veiligheidsgereedschappen, lasapparatuur, ladders, steigers en dergelijke alle van deugdelijke kwaliteit.
 2. Ingeval Opdrachtnemer met toestemming van Opdrachtgever gebruikt maakt van hulpmiddelen van Opdrachtgever, is dat gebruik voor risico van Opdrachtnemer en is Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die door dit gebruik mocht ontstaan. Zodra zij het gebruik ervan beëindigd heeft, dient zij de hulpmiddelen aan Opdrachtgever terug te geven in de staat waarin zij ze heeft ontvangen. Waarneembare gebreken – ook die door Opdrachtnemer zelf veroorzaakt – dient Opdrachtnemer terstond te melden. 

Artikel 11: Opslag van zaken en plaatsing van keten

De opslag van zaken door of vanwege Opdrachtnemer op de terreinen of in de gebouwen van Opdrachtgever is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever waarbij deze tevens een plaats voor de opslag moet hebben aangewezen. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van bouwketen, sanitaire keten en dergelijke. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle voorzieningen voor keten alsook de kosten voor het gebruik hiervan (energie, water, telefoon e.d.) voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 12: Staking

Opdrachtgever betaalt geen lonen en/of andere vergoedingen ten behoeve van personen die door Opdrachtnemer dan wel door een derde aan wie Opdrachtnemer de Werkzaamheden heeft overgedragen of uitbesteed, met de uitvoering van de Werkzaamheden en het toezicht daarop zijn belast, noch de kosten van de in artikel 10 bedoelde hulpmiddelen, over de periode dat bedoelde personen ten gevolge van een staking niet werken dan wel bedoelde zaken ten gevolge van een staking niet worden gebruikt. 

Artikel 13: Ketenaansprakelijkheid / Inlenersaansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is gehouden mee te werken aan i) het scheppen van waarborgen voor de inning van belastingen en sociale lasten verband houdende met de Werkzaamheden en ii) de vrijwaring van Opdrachtgever ter zake.
 2. Indien mede ten behoeve van Opdrachtnemer een waarborgfonds wordt in stand gehouden, zal deze zo spoedig mogelijk de nodige gegevens overleggen, opdat Opdrachtgever tot melding kan overgaan. Opdrachtnemer zal niet eerder met de Werkzaamheden beginnen dan nadat de verklaring van vrijwaring door het waarborgfonds is ontvangen.
 3. Indien om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van het waarborgfonds in lid 2, betaalt Opdrachtgever een door haar vast te stellen percentage van de factuur op de G-rekening van de Opdrachtnemer tenzij Opdrachtgever er de voorkeur aan geeft een deel van het factuurbedrag of het gehele factuurbedrag rechtstreeks te storten bij de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling. De Opdrachtnemer verschaft Opdrachtgever daartoe haar loonbelasting- en omzetbelastingnummer en stelt Opdrachtgever van eventuele wijzigingen onmiddellijk op de hoogte.
 4. Indien de verleggingsregeling ingevolge artikel 24 b van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting van toepassing is, dient Opdrachtnemer op de factuur te vermelden dat de omzetbelasting (BTW) is verlegd, in welk geval Opdrachtnemer geen BTW in rekening dient te brengen.
 5. Onverminderd het gestelde in dit artikel, dient de Opdrachtnemer voor alle ten behoeve van Opdrachtgever ingezette arbeidskrachten te voldoen aan de verplichtingen jegens de belastingdienst en uitvoeringsinstelling. Opdrachtgever heeft het recht te allen tijde te controleren of de Opdrachtnemer hieraan voldoet. De Opdrachtnemer is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen.
 6. Indien Opdrachtgever aanleiding heeft te veronderstellen dat de Opdrachtnemer niet juist en volledig aan haar verplichtingen jegens de belastingdienst of uitvoeringsinstelling(en) voldoet dan wel de Opdrachtnemer niet volledig meewerkt aan de in het vorige lid opgenomen werkwijze, is Opdrachtgever gerechtigd aanvullende informatie en garanties te verlangen. Zolang die niet zijn gegeven is Opdrachtgever niet gehouden tot enige betaling aan de Opdrachtnemer.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld op 17 september 2021en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

(kk025)


PRIVACYBELEID STICHTING ORTUS ORTHOPEDIE EN ORTUS.NU BV

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V. verwerken van hun patiënten.

 1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V.

N.C.B-laan 83

5462 GB Veghel

T: 085 – 902 5 902

KVK-nummer 839 334 25 (Stichting Ortus Orthopedie) en 839 341 46 (ORTUS.NU B.V.)

 

 1. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
  1. In het kader van uw behandeling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 1. Voor- en achternaam.
 2. Geboortedatum.
 3. BSN-nummer.
 4. Documentnummer identificatie (paspoort, ID, rijbewijs).
 5. Adresgegevens.
 6. Telefoonnummer.
 7. E-mailadres.
 8. Gegevens inzake gezondheid (medicijngebruik, voorgeschiedenis, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen).
 9. Zorgverzekeringsgegevens.
 10. Gegevens overige behandelaars (huisarts, fysiotherapeut/podotherapeut, medisch specialist).

 

  1. 10.2.Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V. verwerken bovenstaande genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contactdoeleinden.
 2. Uw gegevens inzake gezondheid  en behandelaars worden gebruikt voor het kunnen uitvoeren van de behandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 3. Uw zorgverzekeringsgegevens, BSN-nummer en identificatiegegevens worden gebruikt voor de financiële administratie.

 

  1. Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V. kunnen de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeks- en kwaliteits-doeleinden. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

 

 1. Bewaartermijnen
  1. De standaardbewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is twintig jaar. 
  2. Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of de kwaliteitsmedewerker.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben de organisaties passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden beschermd door middel van netwerkversleuteling, inlogcodes, wachtwoorden en 2 factor-authentication.
  2. Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.
  3. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken de organisaties gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisaties. Met de bewerkers hebben de organisaties een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de actuele Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.
  4. Ter voorkoming van een datalek per post vragen wij u cd’tjes en USB-sticks met medische gegevens persoonlijk af te komen halen met geldig identificatiebewijs. U kunt ook iemand machtigen om dit op te halen met een kopie van zowel uw legitimatiebewijs als die van gemachtigde en een kort schrijven met toestemming.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via het secretaraat (info@ORTUS.NU) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. 
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (info@ORTUS.NU). Wij zullen uw bezwaar binnen een maand in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
  3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Stichting Ortus Orthopedie en/of ORTUS.NU B.V. uw persoonsgegevens verwerk(t)(en) of uw verzoeken behandel(t)(en), kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@ORTUS.NU).
 1. Overig
  1. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan een land buiten de EU.

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

(kk048)


ORTUS.NU B.V.
T (085)- 902 5 902   

PRIVACYVERKLARING ORTUS.NU   

september 2021 

1. Inhoudsopgave  

1. Inhoudsopgave

2. Inleiding

  

2. Inleiding  

ORTUS.NU verzamelt en verwerkt allerlei (persoons)gegevens van patiënten. Als zorgaanbieder hebben wij die gegevens nodig om ons werk te doen. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld bij de behandeling van onze patiënten en het innen van de facturen. Ook verzamelen wij contactgegevens om patiënten te kunnen informeren, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te sturen of te mailen. ORTUS.NU verzamelt de persoonsgegevens voornamelijk bij de patiënten zelf. Dit doet zij via haar website, bij telefonisch of mailcontact of gewoon bij de balie. 

Iedereen die zijn of haar persoonsgegevens aan ORTUS.NU toevertrouwt, moet erop kunnen vertrouwen dat ORTUS.NU hier zorgvuldig en veilig mee omgaat. Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen ORTUS.NU respectvol met uw persoonsgegevens omgaat.

In het kader van onze dienstverlening streven wij naar zo volledig mogelijke contactgegevens. Wij registreren graag e-mail en extra telefoonnummers, zodat wij u kunnen bereiken wanneer nodig. Maar wij gebruiken niet meer gegevens dan wij nodig hebben. Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde database zodat zij niet in verkeerde handen kunnen komen.  

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan andere organisaties en partijen als dat nodig is om ons werk te kunnen doen. Hier houden wij ons strikt aan. Als wij gegevens met derden delen maken wij goede afspraken met hen over goede beveiliging en omgang. U moet erop kunnen rekenen dat de door ons ingeschakelde partijen uw gegevens ook vertrouwelijk behandelen. 

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke informatie ORTUS.NU over u verzamelt, voor welke doelen deze informatie wordt gebruikt en hoe lang deze informatie wordt bewaard. Ook vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe wij deze beschermen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voldoen wij aan Europese wetgeving (AVG).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dit binnen ORTUS.NU doen. 

Wij raden het u aan om dit document aandachtig door te nemen voordat u gebruik maakt van onze websites en applicaties.

3. Wat staat er in de AVG?
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft ORTUS.NU te maken met de volgende  wet- en regelgeving:  

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)  
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (“UAVG”)  

  

Over welke persoonsgegevens gaat het?  

De wettelijke regels gelden voor alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als persoon kunt herkennen. Dus een combinatie van naam en geboortedatum, huisnummer en postcode, contactgegevens, een (pas)foto zijn allemaal persoonsgegevens. Naast deze ‘gewone’ gegevens kent de wet ook bijzondere gegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en daarom ook extra beschermd en beveiligd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een BSN nummer, een kopie paspoort of gegevens over strafrechtelijk verleden, gezondheid of kinderen. ORTUS.NU is terughoudend met het verzamelen en verwerken van bijzondere persoonsgegevens.  

Gronden voor verwerking van persoonsgegevens
Wettelijk mogen wij persoonsgegevens verwerken in de volgende gevallen:  

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de persoon van wie de gegevens worden verwerkt partij is of wenst te worden (bijv. een behandelovereenkomst) of  
 2. De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen of  
 3. Er is sprake is van een gerechtvaardigd belang dat boven het recht van de persoon van wie de gegevens worden verwerkt op bescherming van zijn/haar privacybelang gaat of  
 4. De persoon van wie de gegevens worden verwerkt ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking heeft verleend.   

  

Verwerken van persoonsgegevens  

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt nagenoeg alles verstaan wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, vastleggen, inzien, delen, koppelen, gebruiken, wijzigen, verwijderen, vernietigen enz. enz.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
ORTUS.NU verzamelt en gebruikt diverse persoonsgegevens van patiënten. De gegevens leggen wij vast op het moment dat een behandelovereenkomst wordt afgesloten of op andere momenten dat er contact met u is. Dit contact kan via de balie of de receptie lopen, maar ook via onze websites of per mail.  

  

Wij verwerken en verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:  

 • Voor- en achternaam;  
 • Geslacht;  
 • BSN-nummer (alleen voor wettelijke toegestane doeleinden);  
 • Adres;  
 • Telefoonnummers;  
 • Mailadres;  
 • Geboortedatum;  
 • IP adres, inlog- en accountgegevens;  
 • Betalingsgegevens en bankrekeningnummer;  
 • Medische gegevens in het kader van uw behandeling.  

Bovengenoemde lijst is met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zo zijn dat hij niet volledig is. Mocht u vragen of opmerkingen hierover hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op 085-902 5 902. U kunt hiervoor ook het contactformulier van onze website www.ortus.nu gebruiken. Als u die invult, nemen wij contact met u op. 

Automatisch gegenereerde informatie 
Om onze websites en andere applicaties goed te kunnen laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van de bezoekers van onze websites en/of andere applicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen (IP adres), het computerprogramma om internetpagina’s mee te bekijken (browser) en het computersysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt.

Deze informatie gebruiken wij onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen. Voor onze website www.ortus.nu gebruiken wij eventueel functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies van Google. Wij gebruiken de diensten van Google om meer te weten te komen over het gebruik van onze websites en/of applicaties. Wij doen dit op een manier dat uw privacybelangen zoveel mogelijk zijn beschermd. 

Genoemde site www.ortus.nu gebruikt op dit moment een cookie met de naam PHPSESSID. Dit is een cookie die in Nederland is toegestaan zonder ‘cookie consent’. Bij het gebruik van andere formulieren worden er alleen functionele cookies gebrikt.

Wij maken soms gebruik van gegevens van u en andere patiënten om anonieme statistische gegevens op te stellen, specifieke patiëntendoelgroepen te kunnen maken en/of voorspellingen te kunnen doen over patiëntengedrag. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en om ons (toekomst)beleid af te kunnen stemmen op specifieke doelgroepen. Als wij uw persoonsgegevens hiervoor gebruiken dan maken wij uw gegevens onherkenbaar. Soms laten wij de analyses maken door een andere partij. Als wij dat doen dan zorgen wij ervoor dat die partij zorgvuldig en veilig met uw gegevens omgaat én deze vernietigt nadat zij (onherkenbaar) zijn verwerkt.  

Wij gebruiken de automatisch gegenereerde informatie alleen voor de hiervoor omschreven doelen. Wij nemen geen geautomatiseerd besluit over u op basis van geautomatiseerd gegenereerde informatie. Beslissingen die over u gaan laten wij niet over aan een computer maar nemen wij zelf.

Nieuwsbrieven
ORTUS.NU kan verschillende nieuwsbrieven maken. Soms kunnen die algemene informatie bevatten; soms zouden wij ook nieuwsbrieven kunnen sturen met specifieke informatie voor speciale doelgroepen. U kunt zich – indien en voor zover relevant - opgeven en afmelden voor de nieuwsbrieven van ORTUS.NU. Als u zich hiervoor heeft aangemeld dan maakt ORTUS.NU gebruik van het e-mailadres dat u hiervoor heeft opgegeven. ORTUS.NU kan ook uw naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief persoonlijk te maken. Ontvangt u – indien relevant - liever geen nieuwsbrief meer van ons? Uitschrijven is zo geregeld via de link in de nieuwsbrief zelf.  

5. Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?  
ORTUS.NU heeft uw persoonsgegevens nodig om haar werk goed uit te kunnen voeren.  

Wij gebruiken deze gegevens (al dan niet samengevoegd, al dan niet geanonimiseerd) onder meer voor:  

 • De behandeling die u bij ons ondergaat;  
 • Het met u plannen van afspraken in het kader van uw behandeling;
 • Innen van betalingen in het kader van uw behandelingen;   
 • Het verrichten van meldingen aan c.q. correspondentie met andere zorgverlenende instanties en/of zorgverleners;  
 • Afhandeling van geschillen en klachten;  
 • Communicatie met onze Cliëntenraad en Raad van Toezicht;  
 • Onderzoek naar de kwaliteit van onze patiëntenzorg;  
 • Klantsegmentering (op beperkte, geanonimiseerde en kleine schaal);  
 • Intern beheer en bedrijfsvoering van de organisatie (bijv. management- en zorginformatie);  
 • Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;  
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen (controle inkomens/verantwoording aan toezichthoudende organen).  

  

Met deze lijst proberen wij u een zo volledig mogelijk beeld te geven met wat wij met uw persoonsgegevens doen. Wij hebben de lijst met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid voor u samengesteld. Toch kan het zo zijn dat hij niet volledig is. Mocht u vragen of opmerkingen hierover hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op 085-902 5 902. U kunt hiervoor ook het contactformulier van onze website www.ortus.nu gebruiken. Als u die invult, nemen wij contact met u op.

6. Hoe gebruiken en beschermen wij persoonsgegevens?
U kunt bij ons langskomen, met ons bellen of mailen. ORTUS.NU koppelt uw persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld een contract- of klantnummer) om communicatie met u mogelijk te maken. Wij leggen voor zover nodig en nuttig voor ons werk alles wat u ons vertelt, vast in onze systemen. Door dit te doen kunnen wij u snel en efficiënt helpen en hoeft u uw verhaal niet twee keer aan ons te vertellen. Wij analyseren contactmomenten om onze service aan u nog beter te maken. Als wij een telefoongesprek opnemen om te gebruiken als trainingsmateriaal dan vertellen wij u dat eerst. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en nemen wij het gesprek niet op.  

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben voor de uitvoering van ons werk. Wij publiceren nooit zonder toestemming uw persoonsgegevens. Wij verkopen geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor marketingdoeleinden. 

Geheimhouding 
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze patiënten, heeft een geheimhoudingsplicht. Dit spreken wij niet alleen (contractueel) af met onze eigen mensen maar ook met onze (contract)partners.  

Toegang tot de gegevens 
De medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens van patiënten voor zover zij die in het kader van de uitoefening van hun werktaken nodig hebben en mogen deze voor zover nodig inzien en verwerken. Soms hebben wij mogelijk ons werk (gedeeltelijk) uit handen gegeven aan een stagiair of hiervoor een externe ingehuurd. Ook voor hen wordt de toegang verleend om de persoonsgegevens in te zien in het kader van de uitoefening van hun taak.  

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) is toegestaan of nodig is. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard en het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij hebben een bewaartermijn voor elke verwerking vastgesteld en vastgelegd. Als een (afgesproken) bewaartermijn is verstreken dan vernietigen wij de persoonsgegevens of we bewaren ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Dit laatste doen wij alleen voor statistisch of trendonderzoek.

Beveiliging
De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn, worden door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Onze medewerkers en stagiaires maar ook extern ingehuurd personeel die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en ermee werken zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Dit hebben wij zo met hen afgesproken. Wij zien erop toe dat zij deze afspraken ook netjes nakomen. De technische beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand van de techniek. Deze principes hanteren wij ook voor bedrijven die wij inschakelen om ons werk te kunnen uitvoeren.

7. Gegevens delen met andere organisaties en partijen
ORTUS.NU gebruikt de door haar verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsuitvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om deze ook te delen met organisaties of partijen die voor haar werkzaamheden verrichten of waarmee ORTUS.NU samenwerkt. Alleen in die gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Wij delen geen persoonsgegevens voor commercieel gebruik.  

Als wij uw persoonsgegevens delen met anderen dan maken wij afspraken met die partijen over gebruik en omgang met uw persoonsgegevens. Zo zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens ook bij hen in goede en veilige handen zijn. Deze afspraken leggen wij vast in een (verwerkers)overeenkomst. ORTUS.NU ziet er op toe dat de door haar gecontracteerde partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. 

Soms is het nodig om persoonsgegevens te delen met organisaties buiten ORTUS.NU. Met hen maken wij afspraken over de rechtmatigheid hiervan, het gebruik, de beveiliging en de omgang met uw persoonsgegevens. Deze afspraken leggen wij vast in een convenant en/of reglement. Als wij twijfelen of een verwerking wel mag dan laten wij dit toetsen door de (overheids)instantie die toezicht houdt op goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Overheidsinstanties of instanties met een wettelijke (opsporing)taak kunnen informatie bij ons opvragen. Wij delen alleen persoonsgegevens met hen als wij dit op basis van een wettelijke bepaling verplicht zijn.

Behalve met bedrijven als Google en Microsoft delen wij geen persoonsgegevens met bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd. 

8. Welke rechten hebben patiënten? 
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. Als u hierover vragen heeft, kunt u daarom altijd bij ons terecht. Wij hebben voor u op een rijtje gezet welke zaken u bij ons kan aankaarten en hoe u dit kunt doen.  

8.1 Voor welke zaken kunt u bij ons terecht? 

Recht op inzage, verbetering en aanvulling 
U kunt bij ons navragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en zo ja waarvoor of wij ze delen met anderen en zo ja met wie. Als de persoonsgegevens die wij van u hebben, niet kloppen dan kunt ons vragen om die te verbeteren of aan te vullen.  

Recht op wissen of beperking van persoonsgegevens
U mag ook bij ons aankloppen als u wilt dat wij (bepaalde) persoonsgegevens van u verwijderen uit onze systemen. U heeft het recht om vergeten te worden. Wij zullen dit altijd doen, tenzij wij goede redenen hebben om dit niet te doen. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of een wettelijke plicht. Daarnaast kan het ook zijn dat wij een gerechtvaardigd belang hebben die zwaarder weegt dan uw (privacy) belangen en rechten. U kunt ons ook vragen om (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook voor dit verzoek geldt dat wij dit altijd doen, tenzij wij goede redenen hebben om dit niet te doen.

Recht op overdraagbaarheid
U kunt bij ons ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan u of een door u aan te wijzen andere partij over te dragen. Dit kan handig zijn als u uw behandeling bij een andere zorgverlener voortzet. Op uw aangeven kunnen wij met u of uw nieuwe behandelaar uw persoonsgegevens delen.  

Recht op intrekking van gegeven toestemming
Voor sommige verwerkingen hebben wij uw toestemming gevraagd en gekregen. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Klachtrecht en indienen van bezwaar
Als u niet tevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of als u meent dat wij de wettelijke privacyregels overtreden dan kunt u een schriftelijke klacht bij ons indienen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zullen de verwerking(en) waartegen u bezwaar heeft gemaakt staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die naar ons  oordeel zwaarder wegen dan uw (privacy) belangen en rechten.

8.2 Hoe kunt u bovengenoemde zaken bij ons aankaarten?
De bovengenoemde zaken kunt u op verschillende manieren bij ons aankaarten. U kunt dit telefonisch doen maar ook hiervoor bij ons langskomen. Schriftelijk kan natuurlijk ook. U kunt dit doen via de mail, per brief of via de website.

Wij vragen u om in uw verzoek, klacht of bezwaar duidelijk aan te geven:  a. wat uw naam, geboortedatum en adres is; b. wat u van ons wilt weten of vraagt, wat wij voor u kunnen doen of waar uw klacht of bezwaar over gaat en/of tegen welke verwerking u bezwaar maakt en waarom. 

Voor een verzoek tot inzage, wissen of beperking, overdraagbaarheid, intrekking van toestemming geldt bovendien dat u zich eerst moet identificeren bij ons. U kunt dit doen door bij ons langs te komen en uw (originele) ID kaart, rijbewijs of paspoort te tonen.

Uw verzoek, klacht of bezwaar handelen wij daarna zo snel mogelijk af. Wij laten u binnen 24 uur na ontvangst van uw klacht of bezwaar of identificatie weten hoe (snel) u van ons een reactie krijgt. Uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, klacht of bezwaar ontvangt u van ons een definitieve reactie. Hebben wij meer tijd nodig dan laten wij u dat ook weten.

Bij een verzoek om inzage, verstrekken wij u een overzicht van de door ons verwerkte gegevens, de herkomst hiervan, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.

9. Ook handig om te weten

9.1 Privacy functionaris
ORTUS.NU heeft de rol van de privacy functionaris bij één van haar functionarissen belegd, op de manier zoals dat voor zorgaanbieders verplicht is. Deze is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met bescherming van persoonsgegevens. Heeft u vragen over hoe ORTUS.NU omgaat met privacy en hoe dit is geregeld dan kunt u contact met ons opnemen.

9.2  Overzicht van verwerkingen 
ORTUS.NU houdt een overzicht bij van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De privacy functionaris bewaakt de actualiteit van dit overzicht. 

9.3 Meldingsprocedure datalekken
Indien een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, waarbij persoonsgegevens mogelijk in handen kunnen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, wordt gesproken van een datalek. ORTUS.NU heeft een procedure meldplicht datalekken, waarin is vastgelegd hoe precies wordt omgegaan in geval van een (mogelijk) datalek en welke informatie dient te worden verstrekt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de gedupeerde patiënten geïnformeerd zullen worden.

9.4 Autoriteit Persoonsgegevens 
Indien u van mening bent dat wij met de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maken op de AVG dan kunt dit altijd bij ons aankaarten. Wij leggen u graag uit waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt met uw klacht over ons ook rechtstreeks aankloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.5 Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Als wij dat doen dan laten wij u dit weten. De gewijzigde privacyverklaring wordt bekend gemaakt op onze websites en/of andere applicaties die wij gebruiken. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raden wij u aan om zo nu en dan de privacyverklaring te lezen.

Deze privacyverklaring is van september 2021.    

 

(kk087)


KLOKKENLUIDERSREGELING STICHTING ORTUS ORTHOPEDIE EN ORTUS.NU B.V.                          

 

Preambule

 

De Zorgbrede Governancecode 2017 regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

 

Met deze regeling wordt invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling gegeven, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU als zorgorganisaties. Daarbij is rekening gehouden met de verwijzing in de Code naar de bouwstenen van de “Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen” van de Stichting van de Arbeid (publicatienummer 6/03 d.d. 24 juni 2003).

 

Hoofdstuk 1: Definities

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. melder: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan en voor wiens werkzaamheden de zorgorganisatie de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurde medewerkers.
 2. een vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.
 3. een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  1. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
  2. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  3. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  4. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  5. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
  6. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
 4. Raad van Bestuur: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van de zorgorganisatie. 
 5. Raad van Toezicht: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie. 
 6. raadsman: de raadsman is iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde. 
 7. vertrouwenspersoon: diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor de zorgorganisatie te fungeren.
 8. externe melding: melding aan een externe derde persoon of organisatie als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het vermoeden van een misstand. 
 9. zorgorganisatie: in deze regeling zijn dat Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V.

 

Hoofdstuk 2: Interne procedure

 

Artikel 2.1: Interne melding 

  1. De melder doet de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid aan de Raad van Bestuur volgens de in deze regeling beschreven procedure. 
  2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid het functioneren van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht. 
  3. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in Hoofdstuk 3 onder 2, doet de melder de melding van een vermoeden van een misstand aan de Raad van Bestuur volgens de in deze regeling beschreven procedure. 
  4. De Raad van Bestuur kan er voor kiezen ten behoeve van de interne melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een vertrouwenspersoon aan te wijzen als bedoeld in artikel 2.2.
  5. De in voorgaande leden bedoelde functionaris die de melding heeft ontvangen, legt die melding  met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De ontvangende functionaris brengt de Raad van Bestuur respectievelijk, in geval van toepassing van lid 2, de Raad van Toezicht, zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is. 
  6. Indien de melding heeft plaatsgevonden bij de vertrouwenspersoon, brengt deze de Raad van Bestuur respectievelijk in geval van toepassing van lid 2, de Raad van Toezicht, op de hoogte op een met de melder overeengekomen wijze.  
  7. De Raad van Bestuur respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. 
  8. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht beoordeeld of een externe derde als bedoeld in Hoofdstuk 3 op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.
  9. Zowel de melder als degene aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. 

 

Artikel 2.2: Vertrouwenspersoon

 1. Op aanwijzing van de Raad van Bestuur kan een vertrouwenspersoon worden benoemd die de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand in ontvangst neemt. De vertrouwenspersoon kan optreden als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
 2. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de zorgorganisatie. 
 3. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer is die in dienst is van de zorgorganisatie, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing. 

 

Artikel 2.3: Raadsman

 1. De melder kan in het kader van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een raadsman inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen. 
 2. Indien de raadsman een werknemer is die in dienst is van de zorgorganisatie, dan is op de raadsman de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing. 

 

Artikel 2.4: Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk missstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.

2.   Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

 

Hoofdstuk 3:  Externe melding

 

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in Hoofdstuk 2 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in dit artikel indien:

 1. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2.4 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 2. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 2.4.

2. De melder kan een redelijk vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden in de navolgende situaties waarbij sprake is van:

 1. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 2. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 3. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 4. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 5. een wettelijke plicht tot directe externe melding. 

3. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon of een Raadsman, aan wie de melder te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de zorgorganisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. 

 

Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming melder

 

 1. De melder van een onregelmatigheid respectievelijk misstand die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn of haar melding van een onregelmatigheid of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de zorgorganisatie. 
 2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het: 
 1. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek; 
 2. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband; 
 3. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband; 
 4. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe; 
 5. treffen van een disciplinaire maatregel; 
 6. onthouden van salarisverhoging; 
 7. onthouden van promotiekansen; 
 8. afwijzen van verlof. 

3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:

  1. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in Hoofdstuk 2, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
  2. de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.

4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:

 1. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
 2. de externe bekendmaking een maatschappelijk belang als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 3 in het geding is;
 3. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding.

 

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

 

 1. Deze regeling treedt in werking op 17 september 2021
 2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt.
 3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is J.W.J. Verhagen als vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd.

 

Klik hier voor onze klokkenluidersregeling